TH EN
A A A

ราคาน้ำตาลในแทนซาเนียพุ่ง หลังภัยแล้งซ้ำเติมโควิด-19

19 พฤษภาคม 2563   

                แทนซาเนียเผชิญปัญหาน้ำตาลไม่เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายน 2563 ทำให้ราคาน้ำตาลตามร้านสะดวกซื้อและตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากราคาปกติ และบางแห่งไม่มีน้ำตาลจำหน่าย
                เนื่องด้วยภัยแล้งที่เกิดขึ้นทำให้ปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอ และส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลภายในประเทศแทนซาเนียอย่างมาก จากข้อมูลของรัฐบาลแทนซาเนียพบว่า ผลผลิตที่ต่ำจากปัญหาภัยแล้ง ผนวกกับมาตรการปิดประเทศเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้การส่งออกน้ำตาลจากประเทศผู้ผลิตจำเป็นต้องยกเลิกหรือเลื่อนออกไป ผู้ประกอบการบางส่วนจงใจกักตุนน้ำตาลแล้วฉวยโอกาสขึ้นราคา แต่ทั้งนี้ คาดว่าการนำเข้าน้ำตาลจะช่วยคลี่คลายวิกฤตินี้ได้ โดยเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 น้ำตาลจำนวน 1,500 ตันจากอินเดียและไทยถึงท่าเรือดาร์เอสซาลาม (Dar es Salaam) เป็นที่เรียบร้อยและเริ่มกระจายสินค้าทั่วประเทศ
                ท่ามกลางราคาน้ำตาลที่สูงขึ้นทางรัฐบาลได้กำหนดมาตรการต่างๆ เช่น การกำหนดราคากลางสำหรับจำหน่ายน้ำตาลในเขตเมืองดาร์เอสซาลาม ไว้ที่ประมาณ  2,600 ชิลลิงแทนซาเนีย และในเมืองที่ในเมืองอื่นที่ห่างออกไปตั้งไว้ที่ 2,700 ชิลลิงแทนซาเนีย และหากพบผู้ประกอบการที่ขายน้ำตาลเกินราคากลางของรัฐจะมีบทลงโทษเพิ่มเติม เป็นต้น

 

ที่มา : https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/africa/Tanzania-hit-by-sugar-shortage-after-price-controls-950062 สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?