TH EN
A A A

แอฟริกาใต้ดันร่างกฎหมายความปลอดภัยเนื้อสัตว์ป่า

19 พฤษภาคม 2563   

                ทวีปแอฟริกาอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่ามากมาย หลาย ๆ ประเทศมีการเปิดให้ล่าสัตว์ได้อย่างถูกกฎหมายภายใต้การควบคุม ซึ่งสามารถนำรายได้เข้าสู่ประเทศ แต่ก็มีการรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการควบคู่กันไป ตามแต่ข้อบังคับของกฎหมายในแต่ละประเทศ ทั้งนี้ประเทศแอฟริกาใต้ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เปิดให้มีการล่าสัตว์เป็นกีฬาได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย และล่าสุดรัฐบาลได้ออกร่างกฎหมายความปลอดภัยเนื้อสัตว์ป่า เพื่อควบคุมดูแลและส่งเสริมการบริโภคและส่งออกเนื้อสัตว์ป่าที่ล่าได้ เพิ่มเติมจากกฎหมายฉบับเดิม โดยครอบคลุมถึงสัตว์อย่างแรด ฮิปโปโปเตมัส และยีราฟด้วย ซึ่งมีทั้งผู้สนับสนุนและคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าว
                ฝ่ายผู้สนับสนุนมองว่ากฎหมาย ดังกล่าวจะช่วยให้เนื้อสัตว์ที่ได้จากการล่าเป็นกีฬาเหล่านี้จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้นจากการชำแหละตัดแต่งในโรงแปรรูป แล้วส่งขายและส่งออกเพื่อการบริโภค นอกจากนั้นจะยังเป็นการควบคุมโรคที่อาจติดต่อระหว่างสัตว์ป่ากับสัตว์เลี้ยงและโรคที่อาจติดต่อมาสู่คน ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ด้วย แต่ในทางกลับกันฝ่ายผู้คัดค้านชี้ว่าการบริโภคเนื้อสัตว์ป่าทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดโรคมาสู่มนุษย์ เช่นโควิด-19 ที่ระบาดอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ก็ติดมาจากสัตว์ป่า ซึ่งแอฟริกาใต้เองก็มีส่วนผิดที่ปล่อยให้มีการลักลอบส่งลิ่น (Pangolin) ไปขายยังประเทศจีน เพราะข้อมูลบางส่วนบ่งชี้ว่าเชื้อโคโรนาไวรัสชนิดใหม่นี้พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นในลิ่นด้วย ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวกำลังอยู่ในช่วงขยายเวลาประชาพิจารณ์จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
                ทั้งนี้ ในประเทศไทยเองก็มีการล่าและบริโภคเนื้อสัตว์ป่าบางชนิด และยังไม่มีมาตรการกำกับดูแลและข้อกำหนดความปลอดภัยในการบริโภคสัตว์ป่าที่แน่ชัด ชาวไทยเองจึงควรตระหนักถึงการเลือกซื้อ และการปรุงให้ถูกสุขลักษณะเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้มาจากระบบฟาร์มตามมาตรฐาน

 

ที่มา : https://www.groundup.org.za/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?