TH EN
A A A

แทนซาเนียดึงหน่วยวิชาการอินเตอร์เพิ่มกำลังผลิตอาหาร

15 พฤษภาคม 2563    43 ครั้ง

                แทนซาเนียกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำตาลจากท้องตลาดอยู่ในขณะนี้ จนต้องมีการนำเข้าน้ำตาลบางส่วนเพิ่มเติมจากประเทศไทย สะท้อนถึงปัญหาความมั่นคงทางอาหารและการผลิตในประเทศ ซึ่งปัจจุบันอาจเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการหาช่องทางและสินค้าที่เป็นที่ต้องการเพื่อส่งออกไปขายยังเเทนซาเนียแต่ในอนาคตอาจต้องมีการวางแผนปรับตัวใหม่เพราะแทนซาเนียเองก็กำลังเร่งวิจัยและพัฒนาการเกษตรภายในประเทศและภูมิภาคอยู่ในขณะนี้
                ล่าสุดมีข้อมูลว่ารัฐบาลแทนซาเนียกำลังขยายฐานสถาบันวิจัยและพัฒนาทางการเกษตร การจัดการทรัพยากรดินและพันธุ์พืช ไปในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ สถาบันวิจัยดังกล่าวจะทำหน้าที่วิจัยและพัฒนา ตลอดจนฝึกอบรมและจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา เพื่อพัฒนาทั้งองค์ความรู้และบุคลากรทางการเกษตรให้กับประเทศ นอกจากนั้นยังมีความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทภาคเอกชนและประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูกันดาและเคนยา รวมไปถึงแหล่งทุนและเทคโนโลยีจากประเทศพัฒนาแล้วจัดตั้งโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตอาหารในกรอบระยะเวลา 5 ปี และยังมีการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อและโคนม ที่กำลังจะส่งโคนมกว่าพันตัวที่เกิดจากการผสมเทียมไปทั่วประเทศอีกด้วย
                 ทั้งนี้ แทนซาเนียพึ่งประสบความสำเร็จในการผลิตอะโวกาโดสำหรับส่งออกไปขายยังประเทศจีน หลังพัฒนามาถึงสิบปี นอกจากนั้นแทนซาเนียยังมีระบบดูแลช่วยเหลือเกษตรกรต่าง ๆ เช่นการเตรียมให้เกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงหิมพานต์กู้ยืมปัจจัยการผลิต และการรับซื้อข้าวโพดในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดแต่สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงของเกษตรกร          

 

ที่มา : https://dailynews.co.tz/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?