TH EN
A A A

กุ้งส่งออกอินเดียเจอปัญหาคู่แข่ง

17 ธันวาคม 2550    4841 ครั้ง

             กุ้งส่งออกอินเดียเจอปัญหาคู่แข่งสำคัญคือกุ้งขาวที่มีราคาต่ำกว่าจากไทย จีน อินโดนีเซีย  
ประเทศนำเข้ากุ้งส่วนใหญ่ เช่น สหรัฐฯ ชอบกุ้งขาวไวนามี มากกว่ากุ้งกุลาดำของอินเดียเนื่องจากราคาถูกกว่า  ทำให้กุ้งอินเดียประสบปัญหาอย่างรุนแรงนอกเหนือจากการแข็งค่าของรูปี

            สมาคมผู้ส่งออกกุ้งอินเดียระบุว่าราคากุ้งอินเดียตกต่ำลงทุกชนิดใน 2-3 ปีมานี้โดยขนาด 21-25 (21-25 ตัว/กิโลกรัม) ลดลงจาก 495 รูปี ปี 2548-49 เป็น 399 รูปี   เนื่องจากกุ้งขาวไวนามี มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าคือประมาณ กิโลกรัมละ 90 รูปี เมื่อเปรียบเทียบกับ 160 รูปี ของกุ้งกุลาดำ 
กุ้งแช่แข็งเป็นผลิตภัณฑ์หลักมูลค่ามากกว่า 53% ของผลิตภัณฑ์ประมงของอินเดีย เช่น ปลา ปลาหมึก โดยมูลค่าส่งออกประมงทะเล ปี 2549-50   คือ 8,363 รูปี เป็นกุ้ง 4,506 รูปี

ที่มา  :  BusinessStandard

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?