TH EN
A A A

EU ปรับเงื่อนไขการใช้สาร preparation of Bacillus subtilis C-3102 เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์

13 พฤษภาคม 2563   

                คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2020/146 เกี่ยวกับการปรับเงื่อนไขการใช้สาร preparation of Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปได้เห็นชอบให้แก้ไขปริมาณความเข้มข้นขั้นต่ำของสาร preparation of Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) ที่ใช้ในการเลี้ยงไก่ขุน จากเดิมอยู่ที่ 5 X 108 CFU/kg ของอาหารสัตว์ เป็น 3 X 108 CFU/kg ของอาหารสัตว์ พร้อมเห็นควรให้อนุโลมช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านให้สาร preparation of Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) หรือที่มีส่วนประกอบของสารดังกล่าวที่ผลิต ติดฉลาก และปฏิบัติตามกฎระเบียบเดิมก่อนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถวางจำหน่าย และใช้ได้จนกว่าสินค้านั้นจะหมดจากคลังสินค้า
                ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากประกาศ (ประกาศในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563)

 

ที่มา : thaieurope.net  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?