TH EN
A A A

เวียดนาม มีแนวโน้มนำเข้าเนื้อหมูรัสเซียเพิ่ม 5 หมื่นตัน

8 พฤษภาคม 2563   

                เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร และกิจการชนบทของเวียดนาม (Minister of Agriculture and Rural Development : MARD) รายงาน ว่าในปี 2563 นี้ เวียดนามคาดการณ์อาจมีแนวโน้มนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรจากรัสเซียตลอดปีสูงถึง 50,000 ตัน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมา พบว่าเวียดนามมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแล้วปริมาณ 50,000 ตัน ผ่านด่านทางท่าเรือไฮฟอง (Hải Phòng) นครโฮจิมินห์ (HCM City) และดานัง (Đà Nẵng) สินค้าส่วนใหญ่มีการนำเข้าจากประเทศแคนาดา บราซิล เยอรมนี โปแลนด์ สหรัฐฯ และรัสเซีย โดยจากปริมาณการนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตั้งแต่ต้นปี 2563 พบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้น 3 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ในขณะเดียว รัฐบาลตั้งเป้าหมายการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรในปี 2563 อยู่ที่ 100,000 ตัน เพื่อรักษาราคาเนื้อสุกรภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากพบการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน (African Swine Fever : ASF) ซึ่งล่าสุดการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรเป็นไปตามเป้าหมายแล้วถึงร้อยละ 50
                ทั้งนี้ กระทรวงเกษตร และกิจการชนบทของเวียดนาม สั่งให้หน่วยงานด้านสุขภาพสัตว์ท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอนการกักกัน และควบคุมคุณภาพสินค้า ซึ่งผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรนำเข้าเวียดนามจะต้องผ่านมาตรฐานด้านคุณภาพเทียบเท่าของสหภาพยุโรป
                อนึ่ง ปัจจุบันเวียดนามได้อนุมัตินำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกแล้วจำนวน 24 ประเทศ และอนุมัตินำเข้าสุกร และผลิตภัณฑ์สุกรแล้ว จำนวน 19 ประเทศ โดยมีราคาผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรนำเข้าอยู่ที่ 2.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ/กิโลกรัม หรือ 60,000 ดอง (ประมาณ 70 บาท)
   

ที่มา : https://vietnamnews.vn/  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?