TH EN
A A A

ตุรกีใช้มาตรการอำนวยความสะดวก สามารถส่งใบรับรองสุขอนามัยผ่านอีเมล์

5 พฤษภาคม 2563   

                สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกี ประจำประเทศไทย แจ้งว่ากระทรวงเกษตรและป่าไม้ของสาธารณรัฐตุรกีได้กำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกในการออกใบรับรองสุขอนามัย สำหรับสินค้าเกษตร อาหาร และอาหารสัตว์ที่จะส่งออกไปยังตุรกี ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยผู้ประกอบการ และผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถส่งใบรับรองสุขอนามัยไปยังสำนักงานเกษตรและป่าไม้ประจำจังหวัดของตุรกีในผ่านอีเมล์ได้ โดยการดำเนินการส่งใบรับรองสุขอนามัยผู้ประกอบการ และผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องระบุรหัสประจำจังหวัดของตุรกี และตามด้วยอีเมล์ gidayem@tarimorman.gov.tr (รหัสประจำจังหวัดตุรกีตามเอกสารแนบ)
                ทั้งนี้ มาตรการอำนวยความสะดวกในการออกใบรับรองสุขอนามัย สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเกษตร และอาหารสัตว์ ได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 จะยุติลง อนึ่ง ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออกยังสามารถดำเนินการส่งใบรับรองสุขอนามัยฉบับจริงได้ตามปกติ

 

ที่มา : สำนักงานการเกษตรต่างประเทศ สรุปโดย : มกอช.

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
เอกสารแนบ.pdf 609 KB 337

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?