TH EN
A A A

โควิดซ้ำวิกฤติขาดแคลนไข่ไก่ในตลาดผู้ดี

1 พฤษภาคม 2563   

                จากการที่ไข้หวัดนก (H5N3) ระบาดในช่วงปี 2562 ทำให้แม่ไก่ไข่ตายเป็นจำนวนมาก ผนวกกับเหตุการณ์ปิดเมืองเพื่อหยุดการระบาดของไวรัสโควิด-19 แม้ร้านอาหารจะปิดกิจการชั่วคราวหลายแห่ง แต่ก็ส่งผลให้มีการกักตุนไข่ไก่เพื่อบริโภคในครัวเรือนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะไข่คุณภาพดี ซึ่งสมาคมผู้ผลิตไข่ไก่ปล่อยเลี้ยงอิสระของสหราชอาณาจักร (BFREPA) พบว่าไข่ไก่ชั้นคุณภาพต่ำกว่าเกรดเอ มีความต้องการสั่งซื้อลดลงเป็นอย่างมาก ทำให้การบริหารจัดการสต็อกของบริษัทคัดบรรจุเป็นไปด้วยความยากลำบาก
                ในส่วนของสภาอุตสาหกรรมผลิตไข่ไก่แห่งสหราชอาณาจักร (BIEC) ได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ขาดตลาดด้วยการขยายกำลังการขนส่งไปยังร้านค้าปลีก และเรียกร้องรัฐบาลประกาศให้ประชาชนซื้อเท่าที่จำเป็นต่อการบริโภคเท่านั้น หลังจากพบสถิติการจำหน่ายไข่ไก่ถึง 621 ล้านฟองตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2563 คิดเป็นมูลค่า 88 ล้านปอนด์ หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 ทั้งปริมาณและมูลค่า จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562
                ทั้งนี้ BFREPA ได้กำชับให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามสัญญาของบริษัทคัดบรรจุไข่ไก่ โดยไม่ขายให้ผู้รับซื้อหน้าฟาร์มที่ได้ผลกำไรมากกว่าหากเกินไปจากโควตาขายนอกสัญญาได้ไม่เกินร้อยละ 10 และได้กระตุ้นให้บริษัทคัดบรรจุไข่พิจารณาปันผลกำไรให้ฝั่งผู้ผลิตเพิ่มเติม หลังจากพบว่าราคาจำหน่ายไข่ไก่ปล่อยเลี้ยงอิสระในท้องตลาดลดลงมาเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของราคาทศวรรษก่อน

 

ที่มา : FarmingUK สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?