TH EN
A A A

ญี่ปุ่นปรับเกณฑ์สารตกค้างใหม่

1 พฤษภาคม 2563    192 ครั้ง

                เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นได้ออกประกาศกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (maximum residue limits: MRLs) ในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ส่งผลครอบคลุมสินค้าพืชและสัตว์ ตลอดจนสินค้าประมงหลายรายการ โดยมีรายการสารตกค้างได้แก่ สารกำจัดวัชพืช Cetoxidim, สารกำจัดแมลง Diazinon, สารกำจัดแมลง Bifenthrin, สารกำจัดแมลง Buprofezin, สารกำจัดแมลง Flonicamid, และ สารกำจัดวัชพืช Florpyrauxifen-benzyl ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่เป็นไปตามประกาศแจ้งเวียนของ WTO เมื่อเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งปิดรับความเห็นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา
                ตรวจสอบเอกสารประกาศฉบับเต็ม (ภาษาญี่ปุ่น) ได้ที่ https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000624390.pdf

 

ที่มา : https://www.shokukanken.com/  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?