TH EN
A A A

งานวิจัยสวีเดนเผยปัจจัยเสี่ยงปนเปื้อนอีโคไลจากฟาร์มปศุสัตว์

29 เมษายน 2563   

                เชื้อ Escherichia coli (E.coli) สายพันธุ์ที่สร้างสารพิษ Shiga Toxin ได้ (STEC) เป็นเชื้อที่สามารถก่อโรคได้รุนแรงกว่าเชื้อชนิดเดียวกันสายพันธุ์อื่น ๆ เพราะสารพิษที่เชื้อสร้างได้จะรบกวนทำงานของร่างกาย เช่นการทำให้เม็ดเลือดแดงแตกในลักษณะ hemolytic uremic syndrome (HUS) ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ข้อมูลจากประเทศสวีเดนพบว่าเกิดการติดเชื้อและเกิดอาการ HUS มากถึง 40 รายในปี 2018 นับว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ และผู้ป่วยครึ่งหนึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี และล่าสุดยังพบว่าเชื้อดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับการท่องเที่ยวเยี่ยมชมฟาร์มปศุสัตว์
                จากการวิจัยโดยเก็บตัวอย่างเชื้อในฟาร์มปศุสัตว์และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงจากการจัดการฟาร์มในสวีเดน พบความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อระหว่างโคเลี้ยงปล่อยทุ่งหญ้ากับโคในฟาร์ม โดยเฉพาะความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไปยังลูกโค และนอกจากนี้ยังพบความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในฟาร์มขนาดใหญ่ที่เลี้ยงทั้งโคนมและโคเนื้อ ตลอดจนถึงการใช้วัสดุอุปกรณ์ร่วมกันหรือการปนเปื้อนผ่านรองเท้าบูทข้ามฟาร์ม นอกจากนี้ยังพบว่า โคที่มีพฤติกรรมร่าเริงและมีปฏิสัมพันธ์กับโคตัวอื่นมากกว่ามีโอกาสเป็นทั้งผู้รับเชื้อและแพร่เชื้อได้สูง
                จากการวิจัยดังกล่าว นักวิจัยได้เสนอแนวทางจัดการสุขอนามัยฟาร์มปศุสัตว์อย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนข้ามฟาร์มโดยทั้งสัตว์ มนุษย์ และวัสดุอุปกรณ์ ทั้งผู้ปกครองที่พาเด็กไปเที่ยวฟาร์มก็ต้องดูแลให้เด็กล้างมือให้สะอาดหลังจากเยี่ยมชมฟาร์ม และควรหลีกเลี่ยงการเยี่ยมชมฟาร์มจำนวนมากในเวลาใกล้เคียงกันด้วย

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?