TH EN
A A A

โควิด-19 ทำพิษ สกัดกล้วยอาเซียนส่งออกจีน

27 เมษายน 2563   

                การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การส่งออกกล้วยในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีข้อจำกัดเนื่องมาจากอุปสรรคทางการขนส่งที่เกิดจากการปิดพรมแดน โดยปกติแล้วในช่วงเดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม ถือเป็นช่วงที่จีนมีการนำเข้ากล้วยจากเมียนมาสู่ท่าเรือ Houqiao ในมณฑลยูนนานมากที่สุด แต่หลังจากการสั่งปิดท่าเรือจำนวนมากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ทำให้การส่งกล้วยจากเมียนมาต้องหยุดชะงัก และเพิ่งกลับมาเริ่มขนส่งได้อีกครั้งช่วงสิ้นเดือน
                นอกจากนี้เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 มณฑลยูนนานยังได้ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดทางชายแดน โดยไม่อนุญาตให้รถยนต์อื่นๆ นอกเหนือจากรถบรรทุกสินค้าผ่านแดน และในการขนส่งจริงก็ยังพบอุปสรรคเพิ่มเติม เช่น ข้อตกลงที่ให้คนขับรถชาวจีนเท่านั้นที่เคลี่อนย้ายสินค้าภายในประเทศได้ ทำให้ต้องขนถ่ายสินค้าจากรถขนส่งต่างชาติ ณ จุดพรมแดน และก่อให้เกิดเกิดความล่าช้าเพิ่มเติม ทำให้กล้วยที่นำเข้าจากเมียนมาในขณะนี้อยู่ที่เพียง 70 คันรถต่อวัน หรือ 1 ใน 3 ของปริมาณในปี 2562
                จากปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทนำเข้ากล้วยหลายแห่งของจีนที่มีความต้องการนำเข้าจำนวนมากได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง นอกจากนี้ เกษตรกรในหลายประเทศ เช่น เมียนมา ต้องสูญเสียผลผลิตไปโดยเปล่าประโยชน์มากกว่า 4 พันตันต่อวัน ส่วนประเทศอื่นๆ เช่น ลาว ก็พบอุปสรรคในการขนส่งที่ด่านชายแดน หรือในฟิลิปปินส์ที่พบปัญหาขาดแคลนแรงงานในการแปรรูปกล้วย ทำให้กล้วยจำนวนมากถูกทิ้งให้เน่าคาต้น

 

ที่มา : https://www.freshplaza.com/article/9209195/chinese-imports-of-se-asian-bananas-limited-by-covid-19-pandemic/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?