TH EN
A A A

รัฐบาลเคนยาทุ่มงบ 1,500 ล้าน ฟื้นอุตสาหกรรมกาแฟ

23 เมษายน 2563   

                กระทรวงเกษตรเคนยาเตรียมใช้งบประมาณ 1,500 ล้านชิลลิงเคนยา (ประมาณ 400 ล้านบาท) ในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมกาแฟของประเทศ หลังประสบปัญหาความตกต่ำมาอย่างยาวนานด้วยปัจจัยหลายประการด้วยกัน โดยงบประมาณนี้เป็นเงินกู้ที่ได้รับเงื่อนไขผ่อนปรนจากธนาคารโลก
                อุตสาหกรรมกาแฟของเคนยาเคยมีผลผลิตสูงสุดในประวัติศาสตร์ถึง 140,000 ตันต่อปี แต่ระยะที่ผ่านมาผลผลิตลดลงมาเหลือเพียง 40,000 ตันต่อปี แผนฟื้นฟูนี้ของรัฐบาลจึงมีเป้าหมายเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตกาแฟให้ถึง 100,000 ตันต่อปี ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการฟื้นฟูสวนกาแฟ การฝึกอบรมและสนับสนุนเกษตรกรด้วยเมล็ดพันธุ์กาแฟที่มีคุณภาพ ให้บริการเสริมอื่น ๆ ที่จำเป็น ปรับปรุงโรงงานแปรรูปกาแฟ พัฒนาการจัดเก็บและแสวงหาตลาด โดยเริ่มจากพื้นที่สำคัญในการผลิตกาแฟ 8 แห่งทั่วประเทศ ก่อนจะขยายไปในพื้นที่อื่น ๆ ในเดือนกันยายน 2563 ที่จะถึงนี้ ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและสาเหตุของแต่ละพื้นที่ก่อนวางแผนฟื้นฟูอย่างเหมาะสมกับพื้นที่นั้น ๆ ต่อไป  
                นอกจากนั้นรัฐบาลยังมีมาตรการบังคับใช้ระบบประมูลอัตโนมัติในการซื้อขายกาแฟและชา โดยให้นายหน้าและพ่อค้าคนกลางปรับปรุงเข้าสู่ระบบประมูลอัตโนมัตินี้ภายในสองเดือน ไม่เช่นนั้นจะถูกยึดใบอนุญาต เพราะปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งที่ผ่านมาคือความไม่โปร่งใสของระบบการซื้อขาย ซึ่งทำให้ขาดศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก และไม่ได้ราคาจำหน่ายเท่าที่ควร    

 

ที่มา : https://www.capitalfm.co.ke/  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?