TH EN
A A A

มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าในสหภาพยุโรป

13 ธันวาคม 2550    4914 ครั้ง
            เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 คณะกรรมาธิการด้านตลาดร่วมและการคุ้มครองผู้บริโภค สภายุโรปได้ลงคะแนนเสียงรับรองร่างกฎหมายที่เรียกย่อๆ ว่า “Goods Package” ซึ่งรวมกฎหมายทั้งหมด 3 ฉบับ คาดว่าเมื่อร่างกฎหมายนี้ผ่านความเห็นชอบจากทั้งสภายุโรปและประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปแล้วจะทำให้การค้าสินค้าอุปโภคในสหภาพยุโรปสะดวกมากขึ้น โดยมีมาตรฐานที่เชื่อถือได้ร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อสินค้านำเข้าที่ได้มาตรฐานด้วย ได้แก่
           -  Common Framework for the marketing of products ระเบียบฉบับนี้มุ่งเน้นปรับปรุงการประทับตรารับรองความปลอดภัยสินค้าให้มีกฎและคำจำกัดความที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตราประทับ “CE” (Conformit? Europ?enne) เพื่อลดความสับสนของผู้บริโภคระหว่างสินค้าที่ประทับตรารับรองความปลอดภัยสินค้าที่ออกโดยหน่วยงานของแต่ละประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป กับตรา “CE” และกำหนดกฎระเบียบควบคุมความรับผิดชอบของผู้ผลิตรวมทั้งผู้นำเข้าสินค้าที่วางจำหน่ายในสหภาพยุโรป เช่น ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนแก่ผู้บริโภคว่าสินค้าตรงตามมาตรฐานของประชาคมยุโรปอย่างไร ในส่วนของการควบคุมมาตรฐาน หากหน่วยงานของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปพบว่า สินค้าที่ประทับตรา “CE” ที่วางจำหน่ายไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยแต่ประทับตรา “CE” มีสิทธิที่จะดำเนินการลงโทษทางกฎหมาย
           - Accreditation and market surveillance relating to the marketing of products ระเบียบฉบับนี้มุ่งให้เกิดความชัดเจนระหว่างกฎในการรับรองมาตรฐานในระดับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และในระดับสหภาพยุโรปให้ชัดเจนขึ้นและเสริมสร้างการตรวจสอบมาตรฐาน ประกอบด้วยร่างกฎระเบียบ 2 ฉบับว่าด้วยการกำหนดกรอบร่วมสำหรับองค์กรตรวจสอบรับรองและกำหนดหลักการเกี่ยวกับการรับรองและการตรวจสอบมาตรฐานเพื่อเสริมประสิทธิภาพของหน่วยงานประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าที่วางจำหน่ายในประเทศตนที่สำคัญคือ การกำหนดให้ประเทศสมาชิกและคณะกรรมาธิการยุโรปแจ้งเตือนผู้บริโภคหากพบว่าสินค้าที่วางจำหน่ายไม่ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัย
           -  Application of certain national technical rules to products lawfully marketed in another member states มีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายสินค้าอุตสาหกรรมโดยเสรีภายในสหภาพยุโรปให้ครอบคลุมทั้งสินค้าที่มีการปรับประสานมาตรฐานแล้วจำนวน 75% ของสินค้าทั้งหมด และสินค้าที่เหลืออีก 25% ที่ควรจะใช้หลักการการยอมรับร่วม ที่สำคัญคือจะทำให้เกิดความชัดเจนกรณีมีความแตกต่างด้านมาตรฐานสินค้าระหว่างประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป โดยระเบียบนี้จะกำหนดว่าประเทศสมาชิกหนึ่งจะสามารถห้ามการวางจำหน่ายสินค้าสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วจากอีกประเทศสมาชิกหนึ่งภายใต้เงื่อนไขอย่างไรบ้าง โดยมีความชัดเจนและเข้มงวดขึ้น ประเทศสมาชิกต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ผู้ผลิตจะต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นกำเกณฑ์ทางเทคนิคได้สะดวกขึ้น

ที่มา  :  Thaieurope

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?