TH EN
A A A

ชี้กุ้งจีน ส่อเค้าวูบ…หลังประสบภัยธรรมชาติอ่วม

15 สิงหาคม 2549   

               นายสมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย นายกสมาคมกุ้งไทยเปิดเผยว่า ขณะนี้มีแนวโน้มว่า จีนซึ่งเป์นประเทศผู้ผลิตกุ้งรายใหญ่ของโลกจะผลิตกุ้งได้ลดลงประมาณร้อยละ 30 หรือ 100,000 ตัน จากผลผลิตในปีที่แล้ว 380,000 ตัน เนื่องจากประสบภัยธรรมชาติ มีไต้ฝุ่นเข้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี รวมทั้งล่าสุด ไต้ฝุ่น “พระพิรุณ”ซึ่งมีความรุนแรงมาก ทำให้เกิดน้ำท่วมเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะมณฑลกวางตุ้งซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงกุ้งที่สำคัญมากกว่าครึ่งหนึ่งของผลผลิตทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้จีนประสบภัยธรรมชาติเร็วกว่าทุกปีปกติเริ่มเดือน 8 แต่ปีนี้เริ่มเดือน 5 แหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบครอบคลุม มณฑลเจ๋อเจียง ฟู๋เจี้ยน กวางตุ้ง กวางสี คาดว่าผลผลิตกุ้งของกวางตุ้งลดลงร้อยละ 30 ผลผลิตกุ้งของกวางสีลดลงร้อยละ 40 ผลผลิตกุ้งของฟูเจี้ยนลดลงร้อยละ 30-40 จะเห็นได้ว่า ราคากุ้งจีนสูงกว่าช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้ามาก เนื่องจากห้องเย็นไม่มีกุ้งจับ แต่ได้เซ็นต์รับออเดอร์ไว้แล้วทำให้เกิดการแย่งซื้อกุ้งในตลาดจีนสูงกว่าราคาตลาดโลก

               การที่จีนซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญในการผลิตกุ้งของไทยจะผลิตกุ้งได้ลดลงนี้คาดว่าจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งของไทยในปีนี้

สรุปความจากข่าวกุ้ง

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?