TH EN
A A A

FDA เริ่มตรวจสอบผู้นำเข้าภายใต้ FSVP แบบทางไกล

17 เมษายน 2563   

                เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ (U.S.FDA) ประกาศให้ผู้นำเข้าอาหารสำหรับมนุษย์และสัตว์ที่อยู่ภายใต้โปรแกรมตรวจสอบซัพพลายเออร์ต่างประเทศ (Foreign Supplier Verification Program : FSVP) จะต้องส่งบันทึกข้อมูลที่จำเป็นให้กับหน่วยงาน U.S.FDA ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการตรวจสอบแบบทางไกลเป็นการชั่วคราว เนื่องจากพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยโปรแกรม FSVP จะกำหนดให้ผู้นำเข้าภายใต้โปรแกรมดังกล่าวต้องดำเนินการกิจกรรมตรวจสอบบนพื้นฐานความเสี่ยงที่กำหนด สำหรับซัพพลายเออร์ในต่างประเทศเพื่อยืนยันว่าได้ผลิตอาหารตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหารของสหรัฐฯ ซึ่งโดยปกติหน่วยงาน U.S.FDA จะดำเนินการตรวจสอบบันทึกข้อมูลมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ณ สถานประกอบการของผู้นำเข้า แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ส่งผลให้มีข้อจำกัดในด้านการเดินทาง การเว้นระยะห่างทางสังคม และคำแนะนำอื่นๆ หน่วยงาน U.S.FDA จึงไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบนอกสถานที่ได้ชั่วคราว จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบการตรวจสอบทางไกลชั่วคราว
                ทั้งนี้ หน่วยงาน U.S.FDA จะเริ่มดำเนินการตรวจสอบทางไกลสำหรับผู้นำเข้าทันที แต่ยังคงมีจำนวนจำกัด ซึ่งจะให้ความสำคัญลำดับแรกกับการตรวจสอบผู้นำเข้าอาหารจากซัพพลายเออร์ต่างประเทศภายใต้โปรแกรม FSVP ที่ได้รับการแจ้งเลื่อนหรือยกเลิกการตรวจสอบสถานประกอบการผลิต และสถานที่เพาะปลูก โดยผู้ตรวจสอบของหน่วยงาน U.S.FDA จะประสานไปยังผู้นำเข้าที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบแบบทางไกล เพื่ออธิบายกระบวนการตรวจสอบและจัดทำคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อบันทึกข้อมูลจากผู้นำเข้าสำหรับตรวจสอบต่อไป นอกจากนี้ หน่วยงานยังคงดำเนินงานประจำพร้อมกับตรวจติดตามกรณีที่ได้รับมอบหมายก่อนหน้าแบบทางไกลด้วยเช่นกัน
                อนึ่ง ในสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อยมาก (เช่น การรับมือต่อการระบาดของโรคที่เกิดจากอาหาร) หน่วยงาน U.S.FDA อาจพิจารณาดำเนินการตรวจสอบนอกสถานที่ โดยผู้ตรวจสอบจากหน่วยงาน U.S.FDA จะเตรียมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับคำแนะนำว่าด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคมของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (Centers for Disease Control and Prevention : CDC)
                หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจสอบของหน่วยงาน U.S.FDA เป็นการชั่วคราว สามารถสอบถามไปที่ FDAImportslnquiry@fda.hhs.gov

 

ที่มา : https://www.thaiagrila.com/  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?