TH EN
A A A

ญี่ปุ่นผ่อนปรนข้อบังคับฉลากอาหาร

14 เมษายน 2563   

                ผลกระทบจาก COVID-19 ทำให้อุตสาหกรรมอาหารในหลายประเทศทั่วโลกประสบปัญหาด้านวัตถุดิบและห่วงโซ่อุปทาน จนต้องมีการปรับเปลี่ยนแหล่งที่มาของวัตถุดิบหรือหาวัตถุดิบทดแทน ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและยากต่อการแก้ไขการระบุฉลากแหล่งกำเนิด เพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวในญี่ปุ่น สำนักงานกิจการผู้บริโภคแห่งชาติได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ให้ผ่อนปรนข้อบังคับเกี่ยวกับฉลากอาหาร มีใจความสำคัญ 3 ประการ คือ
     1. หากผู้ผลิตอาหารแปรรูปประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบจากแหล่งที่แสดงในฉลากบนบรรจุภัณฑ์จนต้องใช้วัตถุดิบจากแหล่งอื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อนุญาตให้จัดจำหน่ายสินค้านั้นได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนฉลาก
     2. ผู้ผลิตจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารนั้น ๆ ที่ถูกต้อง เช่นข้อมูลวัตถุดิบ แก่ผู้บริโภคอย่างเหมาะสมและทันเวลา ผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่นประกาศในร้านค้า หรือแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท
     3. หากมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแสดงฉลากอาหารโดยมิชอบจะยังดำเนินการทางกฎหมายเช่นในสถานการณ์ปกติ
                ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เช่น ส่วนประกอบที่อาจทำให้เกิดการแพ้และวันหมดอายุของอาหารจะต้องแสดงในฉลากตามปกติโดยไม่มีข้อยกเว้น

 

ที่มา: https://www.shokukanken.com/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?