TH EN
A A A

องค์กรระหว่างประเทศหนุนผู้ผลิตอาหารเซอร์เบียปรับสู่มาตรฐานยุโรป

13 เมษายน 2563    36 ครั้ง

                องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และธนาคารเพื่อการฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาแห่งยุโรป (European Bank for Reconstruction and Development: EBRD) ได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือผู้ผลิตในเซอร์เบียให้มีความเข้าใจและสามารถปรับกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป
                หลังจากเซอร์เบียเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ส่งผลให้ประเทศต้องปรับตัวหลายยด้าน รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาระบบคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งเมื่อปี 2561 FAO และ EBRD ก็ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนามาตรฐานการผลิตให้กับอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ในเซอร์เบีย และล่าสุดในอุตสาหกรรมพืชผักผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูป
                ธุรกิจอาหารในเซอร์เบียส่วนใหญ่ยังดำเนินการในลักษณะธุรกิจครอบครัว โดยมีฟาร์มถึงกว่า 30,000 แห่ง ทั่วประเทศที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกันนี้ การพัฒนาการผลิตให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานจะช่วยให้ผู้ผลิตเหล่านั้นสามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ผลิตต่อทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ตามที่รัฐบาลเซอร์เบียได้ยอมรับการนำมาตรฐานของสหภาพยุโรปมาใช้ ทั้งนี้ กฎดังกล่าวจะมีความยืดหยุ่นสำหรับผู้ผลิตรายย่อย โดยอนุโลมให้สามารถคงการผลิตตามรูปแบบดั้งเดิม ภายใต้เงื่อนไขต้องมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์พืชแปรรูปเด่นของเซอร์เบีย ได้แก่ แยม น้ำผลไม้ ผลไม้แห้ง แตงกวาดอง น้ำพริก ajvar และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอื่นๆ

 

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?