TH EN
A A A

NGO แสดงความกังวลกฏตรวจสอบสุกรสหรัฐฯ

9 เมษายน 2563   

                องค์กร Food & Water Watch และ  Center for Food Safety แสดงความกังวลหลังวิเคราะห์ระบบตรวจสอบสุกร New Swine Inspection System (NSIS) ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ฟาก USDA โต้ระบบมีมาตรฐาน-เป็นไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
                แต่เดิม กฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบเนื้อสัตว์แห่งสหรัฐฯ ที่บังคับใช้ตั้งแต่ปี 1906 (พ.ศ.2449) กำหนดให้ผู้ตรวจของรัฐ (Inspector) เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นเมื่อพบสัตว์และซากสัตว์ต้องสงสัย เพื่อให้ทีมสุขภาพสัตว์ของรัฐตรวจวินิจฉัยก่อนรับรองเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิต แต่ระบบใหม่ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ได้กำหนดให้อำนาจเจ้าหน้าที่ของโรงฆ่าสัตว์ในการพิจารณาขั้นต้นแทน Inspector ซึ่ง Food & Water Watch ได้แสดงข้อกังวลว่า อาจส่งผลให้ปริมาณการตรวจคัดกรองสัตว์และซากสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่อโรคลดลงถึง 3.5 เท่า และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านโรคระบาดสัตว์และโรคติดต่ออื่นๆ ซึ่งโฆษกของหน่วยงานบริการตรวจสอบและปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety and Inspection Service: FSIS) ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้ชี้แจงว่าระบบการตรวจสอบ NSIS  ได้พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานหลักการทางวิทยาศาสตร์ โดยผ่านการศึกษาและรวบรวมข้อมูลกว่า 20 ปี และให้ความเห็นว่ารายงานของ Food & Water Watch อาจสร้างความตื่นกลัวให้ประชาชนท่ามกลางวิกฤติ COVID-19

 

ที่มา: https://www.newfoodmagazine.com/ สรุปโดย มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?