TH EN
A A A

EU ระงับนำเข้าม้ามีชีวิต น้ำเชื้อ ไข่ และตัวอ่อนจากไทยชั่วคราว

7 เมษายน 2563   

                เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2020/485 จากที่เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ไทยได้แจ้งไปยังองค์การโรคระบาดสัตว์ (OIE) ถึงการแพร่ระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African horse sickness) ส่งผลให้คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาปรับแก้ไข Implementing Regulation (EU) 2018/659 ภาคผนวก 1 โดยได้ถอดถอนประเทศไทยออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้สามารถส่งออกม้ามีชีวิต นำเชื้อ ไข่ และตัวอ่อนของม้าเป็นการชั่วคราว  ซึ่งเป็นไปตาม Directive 2009/156/EC ที่กำหนดให้นำเข้าม้าจะต้องมาจากประเทศที่ปลอดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า
                ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

 

ที่มา : https://thaieurope.net/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?