TH EN
A A A

อุตสาหกรรมสัตว์ปีกหูเป่ยเจ็บหนัก เหตุไวรัสโคโรนาทำพิษ

27 กุมภาพันธ์ 2563    108 ครั้ง

                ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสัตว์ปีกของจีน โดยเฉพาะในมณฑลหูเป่ย(Hubei) เนื่องจากอู่ฮั่น(Wuhan) ที่เป็นต้นกำเนิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นเมืองที่อยู่ในมณฑลหูเป่ย และจากที่ทางการจีนได้มีคำสั่งจำกัดการเคลื่อนย้ายแรงงาน สัตว์ปีกมีชีวิต และอาหารสัตว์ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ทำให้เกษตรกรและผู้ผลิตลูกสัตว์ปีกขาดแคลนอาหารสัตว์ที่จำเป็นต้องใช้ในการเพาะเลี้ยง ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์ปีกจนกระทั่งมีการลดปริมาณการให้อาหารหรือต้องกำจัดสัตว์ปีกบางส่วนทิ้ง ทำให้ไม่สามารถส่งไข่สัตว์ปีกออกสู่ตลาด และเกิดการขาดแคลนลูกสัตว์ปีกเพื่อเพาะเลี้ยง นอกจากนี้การขยายเวลาวันหยุดช่วงตรุษจีน ทำให้โรงเชือดหลายแห่งลดกำลังผลิตจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน  ซึ่งสถานการณ์ข้างต้นเป็นผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในมณฑลหูเป่ยของจีน

                ทั้งนี้ จากการระบาดของเชื้ออหิวาต์สุกรแอฟริกันในจีน ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนเนื้อสุกร เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้จีนผลิตเนื้อสัตว์ปีกปริมาณถึง 22 ล้านตัน ในปี 2562 เพี่มขึ้นถึง 12% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เพื่อทดแทนความต้องการเนื้อสัตว์ในตลาด หลังจากจีนประสบปัญหาการขาดแคลนเนื้อสัตว์เพื่อบริโภค ซึ่งมณฑลหูเป่ยมีการผลิตสัตว์ปีกกว่า 500 ล้านตัวต่อปี และยังเป็นผู้ผลิตไข่ที่สำคัญของจีน

 

ที่มา : www.thepoultrysite.com  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?