TH EN
A A A

ไต้หวันได้การยอมรับความเท่าเทียมด้านสินค้าอินทรีย์จากญี่ปุ่น

26 กุมภาพันธ์ 2563   

                ไต้หวันประกาศการยอมรับความเท่าเทียม(equivalence) ในระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กับญี่ปุ่นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 หลังจากมีการลงนามร่วมกันในบันทึกส่งเสริมความร่วมมือในการนำเข้า-ส่งออกอาหารอินทรีย์ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ซึ่งทำให้สินค้าที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของญี่ปุ่น(JAS) สามารถจำหน่ายเป็นสินค้าอินทรีย์ได้ในไต้หวัน และในขณะเดียวกันสินค้าที่ได้รับการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไต้หวัน ก็สามารถส่งออกไปจำหน่ายเป็นสินค้าอินทรีย์ในญี่ปุ่นได้เช่นกัน โดยผู้ส่งออกจะต้องใช้บริการหน่วยงานรับรองจากรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับจากทั้งสองประเทศ โดยข้อตกลงข้างต้นนับรวมเฉพาะผลผลิตและอาหารที่ผลิตจากการเพาะปลูก แต่ไม่รวมถึงสินค้าจากปศุสัตว์ แอลกอฮอล์ เมล็ด หรือกล้าไม้

                ทั้งนี้ สินค้าอินทรีย์ของญี่ปุ่นทุกนิดที่ถูกนำเข้าสู่ไต้หวันจะต้องได้รับการตรวจสอบจาก กรมเกษตรและอาหารของไต้หวัน(AFA) หลังจากมีการนำเข้าสินค้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารข้อมูล และสินค้าจะได้รับหมายเลขเพื่อใช้แสดงบนบรรจุภัณฑ์ก่อนที่จะสามารถจำหน่ายสินค้าในไต้หวัน ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการติดฉลากสำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไต้หวัน ภายใต้กฎหมายส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ Article 18 สำหรับสินค้าอินทรีย์ของไต้หวันที่ต้องการส่งออกไปยังญี่ปุ่น จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการติดฉลากอินทรีย์ ภายใต้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของญี่ปุ่น(JAS) ที่ออกโดยหน่วยงานรับรองของญี่ปุ่น
                รายละเอียดข้อตกลงความเท่าเทียมระหว่างไต้หวันและญี่ปุ่นสามารถศึกษาเพิ่มเติม(ภาษาจีน) จาก https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=548&article_id=45877

 

ที่มา : www.fas.usda.gov   สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?