TH EN
A A A

เวียดนาม ส่งออกปลาทูน่าไปยังเม็กซิโกรุ่ง

6 กุมภาพันธ์ 2563    67 ครั้ง

                กรมศุลกากรของเวียดนาม รายงานในช่องเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา ปริมาณการส่งออกปลาทูน่าของเวียดนามไปเม็กซิโกลดลง ซึ่งหลังจากนั้นเริ่มมีการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจากข้อมูลจนถึงสิ้นเดือน กันยายน 2562 เวียดนามมีมูลค่าการส่งออกไปยังเม็กซิโกเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 55 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวของปีก่อน หรือคิดเป็นมูลค่า 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
                ปัจจุบันเวียดนามและเม็กซิโกได้เข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership : CPTPP) ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวผลิตภัณฑ์เนื้อปลาทูน่าแช่แข็ง (HS0304) ซึ่งเป็นสินค้าหลักของเวียดนามที่ส่งออกไปยังเม็กซิโกจะถูกปรับลดภาษีจากอัตราภาษีร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 0 ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยในช่วงปี 2562 ซึ่งเป็นปีแรกที่ความตกลง CPTPP ได้เริ่มมีผลบังคับอย่างเป็นทางการ อัตราภาษีสำหรับการส่งออกปลาทูน่าของเวียดนามไปยังเม็กซิโกถูกปรับลดลงเหลือร้อยละ 13 ส่วนในปี 2563 อัตราภาษีจะลดลงเหลือร้อยละ 6.6 และในวันที่ 1 มกราคม 2564 อัตราภาษีจะลดลงเหลือร้อยละ 0 ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าแช่แข็งของเวียดนามจึงยังมีข้อได้เปรียบมากกว่าตลาดจากประเทศอื่นๆ เช่น อินโดนีเซีย จีน และฟิลิปปินส์ ที่ยังคงเสียอัตราภาษีส่งออกร้อยละ 15
                ทั้งนี้ เมื่อปี 2540 เม็กซิโกเคยเป็นตลาดสินค้าประมงรายใหญ่ของโลก มีผลผลิตปลาทูน่าสูงถึง 166 พันล้านตัน แต่เนื่อจากทรัพยากรทางทะเลที่ลดลง และมีการห้ามจับปลา ส่งผลให้ปริมาณปลาทูน่าของเม็กซิโกลดลงอย่างต่อเนื่อง และทำให้เม็กซิโกมีแนวโน้มที่จะเพิ่มการนำเข้าปลาทูน่า เพื่อรองร้บความต้องการของภาคอุตสาหกรรมปลาทูน่าแปรรูปภายในประเทศ

 

ที่มา : http://seafood.vasep.com.vn/  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?