TH EN
A A A

นักวิจัยออสฯพบสารหนูตกค้างในผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับเด็ก

31 มกราคม 2563   

                 ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัย Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) รายการผลการทดสอบพบสารหนูตกค้างสูง ในผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของข้าว สำหรับทารกและเด็กเล็กที่วางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตของออสเตรเลีย ซึ่งปริมาณสารหนูที่ตกค้างสูงเกินกว่าระดับที่ปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป โดยนักวิจัยได้ใช้ข้อมูลเกณฑ์ความปลอดภัยของสหภาพยุโรปเป็นพื้นฐาน เนื่องจากออสเตรเลียยังไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับทารกและเด็กเล็กโดยเฉพาะ และได้ทดสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาทิ นมผง แครกเกอร์ธัญพืช และพาสต้าที่ทำจากข้าวกล้อง จำนวน 39 ชนิด พบว่ามีสารหนูเกินเกณฑ์ของสหภาพยุโรปสูงถึงร้อยละ 75 ในขณะที่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยของออสเตรเลีย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อทารก และเด็กเล็กหากได้รับพิษจากสารหนูในระยะยาว อย่างไรก็ตาม นักวิจัยแนะนำให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปีบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมข้าวเท่าที่จำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงกับการสัมผัสสารหนู
                 ทั้งนี้ การศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาหลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานด้านอาหารสำหรับทารก และเด็กเล็กของออสเตรเลียใหม่ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ข้าวอาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่ม สำหรับเด็กที่มีอาการแพ้กลูเตน อนึ่ง ข้อมูลเพิ่มเติมจากการศึกษาในไทย พบว่าผลิตภัณฑ์ข้าวไทยมีปริมาณสารตกค้างของสารหนูอนินทรีย์ในระดับต่ำกว่ามาตรฐาน Codex (0.2 mg/kg) ซึ่งต่ำกว่าของออสเตรเลียถึง 5 เท่า โดยส่วนใหญ่ต่ำกว่ามาตรฐานของสหภาพยุโรป (0.1 mg/kg) นอกจากนี้ข้าวที่ผ่านการขัดสีจะมีปริมาณสารหนูโดยรวม (total arsenic) ลดลงกว่าครึ่ง

 

ที่มา : https://www.newfoodmagazine.com/   สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?