TH EN
A A A

กุ้งขาวคู่แข่งใหม่ของกุ้งกุลาดำเวียดนาม

6 ธันวาคม 2550   

             ผู้นำเข้าจำนวนมากหันหลังให้กับกุ้งกุลาดำเวียดนามแต่นำเข้ากุ้งขาวแทนเนื่องจากราคาถูกกว่า

             Tran Thi Mieng จากกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนามเปิดเผยว่า กุ้งกุลาดำของเวียดนามกำลังเผชิญการแข่งขันที่น่ากลัวจากกุ้งขาวแวนาไมในการแสดงสินค้านานาชาติหลายครั้ง  ผู้นำเข้าปฏิเสธที่จะนำเข้ากุ้งกุลาดำเวียดนามและซื้อกุ้งขาวจากไทยและจีนแทน  ตลาดหลักของกุ้งเวียดนาม เช่น ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ปัจจุบันได้หันมานำเข้ากุ้งขาว  และกุ้งขาวได้กลายเป็นทางเลือกแรกของภัตตาคารหลายแห่งแล้ว

             Nguyen Huu Dung รองประธานสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกอาหารทะเลเวียดนามระบุว่าครั้งหนึ่งกุ้งกุลาดำเคยครองตลาดโลกเพราะว่าผลผลิตกุ้งขาวของเอเชียมีน้อยและไม่แน่นอน  อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ได้เปลี่ยนไป คุณภาพของกุ้งขาวปัจจุบันเหมือนกับกุ้งกุลาดำในขณะที่ราคาถูกกว่า  ดังนั้น กุ้งกุลาดำเวียดนามจึงเจอคู่แข่งที่น่ากลัวและมีโอกาสสูญเสียตลาด

             ในสหรัฐฯ ผู้นำเข้าไม่ได้เห็นความแตกต่างของกุ้งกุลาดำกับกุ้งขาว แต่จะซื้อกุ้งที่ขนาด  โดยราคาจะสูงกว่าถ้าขนาดใหญ่กว่า  และถ้าขนาดเท่ากันราคาทั้งกุ้งกุลาดำและกุ้งขาวจะใกล้เคียงกัน  เป็นที่แน่ชัดว่าการเลี้ยงกุ้งขาวจะมีกำไรมากกว่ากุ้งกุลาดำ  ในประเทศไทยมีการเลี้ยงกุ้งขาวมา 7 รุ่นแล้วโดยปราศจากโรค ซึ่งไทยสามารถที่จะควบคุมการเก็บเกี่ยว ทำให้ไทยได้เปรียบด้านตลาดซึ่งมีราคาถูกกว่า 10-15% นอกจากนี้โรงเพาะฟักยังสามารถได้ผลผลิตต่อไร่สูงถึง 25-30ตัน/เฮคแตร์ มีกำไรกว่าโรงเพาะฟักกุ้งดุลาดำ 2-3 เท่า  ขณะนี้สมาคมได้เสนอให้รัฐบาลกำหนดแผนงานพัฒนาโรงเพาะฟักกุ้งขาวในเวียดนามและทบทวนมาตรการแบนโรงเพาะฟักกุ้งขาวในแม่โขงเดลตา

ที่มา  :  The Fishsite

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?