TH EN
A A A

จีน จับมือ EU ให้ความคุ้มครองสินค้า GI กว่า 200 รายการ

18 พฤศจิกายน 2562    176 ครั้ง

                สหภาพยุโรป(EU) และจีน ได้มีการเจรจาความตกลงให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI)ระหว่างกันรวมกว่า 200 รายการ(แบ่งเป็นสหภาพยุโรป 100 รายการ และจีน 100 รายการ) ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางการค้า และเพิ่มความต้องการสินค้าคุณภาพสูงในทั้ง 2 ประเทศ โดยในปัจจุบันสินค้า GI ของสภาพยุโรปทีได้รับการคุ้มครองในจีนได้แก่ ไวน์ Cava จากสเปน,แชมเปญ(Champagne), เฟตาชีส, ไอริชวิสกี้, เบียร์ Munchener, เครื่องดื่ม Ouzo, Polska Wodka, พาร์มาแฮม และชีสแมนเชโก้(Queso Manchego) เช่นเดียวกันกับสินค้า GI ของจีนที่ได้รับการคุ้มครองในสหภาพยุโรปได้แก่ เต้าเจี้ยว Pixian, ชาขาว Anji, ข้าว Panjin และขิง Anqiu
                ทั้งนี้ ระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) มีเป้าหมายเพื่อให้การคุ้มครองสินค้าที่มีคุณลักษณะเฉพาะ เช่น แหล่งกำเนิด และกรรมวิธีหรือขั้นตอนการผลิตเฉพาะท้องถิ่น ซึ่งในสหภาพยุโรปมีสินค้าที่ได้รับการคุ้มครองมากกว่า 3300 รายการ รวมถึงอีก 1250 รายการที่ไม่ใช่สินค้าจากสหภาพยุโรป ซึ่งความร่วมมือด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระหว่างจีนเเละ สหภาพยุโรป เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2549 และสินค้า 10 รายการจากทั้ง 2 ประเทศเริ่มได้รับการคุ้มครองในปี 2555
                จีนเป็นประเทศที่สหภาพยุโรปส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารมูลค่าถึง 1.42 หมื่นล้านเหรียญ(ประมาณ 4.29 แสนล้านบาท) ในปี 2561 และเป็นประเทศที่สหภาพยุโรปส่งออกสินค้า GI มากที่สุดเป็นอันดับ 2 นอกจากนี้จีนยังเป็นเป็นตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตสูงสำหรับสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของสหภาพยุโรป ในขณะที่ จีนมีสินค้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นอยู่มาก ซึ่งดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคในสหภาพยุโรป
                ข้อตกลงดังกล่าวกำลังเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาทางกฎหมาย ซึ่งคาดว่าจะมีการบังคับใช้ภายในปี 2563 และในระยะเวลา 4 ปี อาจมีการขยายรายชื่อการคุ้มครองเพิ่มเติมถึง 175 รายการ จากทั้ง 2 ประเทศ

 

ที่มา : www.dairyreporter.com สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?