TH EN
A A A

อียูหวังเปิดเอฟทีเอกับอาเซียนภายใน 2 ปี

4 ธันวาคม 2550    4810 ครั้ง

             นายฟิลิปป์ เมเยอร์ เจ้าหน้าที่เจรจาการค้าระดับสูง คณะกรรมการการค้าสหภาพยุโรปเปิดเผยถึงกรอบการเจรจาเปิดเขตการรค้าเสรีรหว่างหสภาพุยโรปกับอาเซียนว่า จะเป็นเรื่องข้อตกลงแบบใหม่ในทศวรรษที่  21 เนื่องจากเป็นการเจรจาการค้าในระดับภูมิภาค โดยเนื้อหาของการเปิดเขตการค้าเสรีจะไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การเปิดเสรีในสินค้าและบริการด้วยการยกเลิกภาษีศุลกากรระหว่างกันเท่านั้น แต่จะขยายครอบคลุมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ  มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี  การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ การสื่อสารโทรคมนาคม ทรัพย์สินทางปัญญา การให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ

             ประโยชน์ที่จะได้รับ คาดว่ามูลค่าการค้าระหว่าง 2 ภูมิภาคจะเพิ่มขึ้น 20-24% มูลค่า GDP ของทั้ง 2 ภูมิภาค เพิ่มขึ้น 2% ปัจจุบัน อาเซียนส่งออกสินค้าไปสหภาพุยโรปเป็นอันดับที่ 5 คิดเป็น 13% ของการส่งออกรวม ในขณะที่สหภาพยุโรปส่งออกมาอาเซียน 4% เท่านั้น

ที่มา  :  ผู้จัดการ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?