TH EN
A A A

จีนกางนโยบายใหม่ช่วยเหลืออุตสาหกรรมสุกร

23 กันยายน 2562    109 ครั้ง

                เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 คณะรัฐมนตรีจีนได้ประกาศนโยบายฉบับใหม่เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมสุกรในประเทศและผลักดันการผลิตอุปทานให้เพียงพอให้ต่อผู้บริโภค
                นโยบายดังกล่าวมีใจความสำคัญในการมุ่งเน้นการฟื้นฟูภาคการผลิตหลังจากได้รับผลกระทบของโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever: ASF) ที่ลดปริมาณการผลิตสุกรของจีนถึง 10 ล้านตันหรือคิดเป็น 20% ของปริมาณการผลิตสุกรทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีจุดประสงค์ในการจัดสรรทรัพยากรการผลิต โดยมีเป้าหมายยกระดับการพึ่งตัวเองในการผลิตสุกรขึ้นสู่ร้อยละ 95โดยฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 58 ของการผลิตสุกรในประเทศทั้งหมดภายในปี 2565 และ 65% ภายในปี 2568 จะกำหนดขยายเวลาลดดอกเบี้ยสำหรับเงินลงทุนก่อสร้างฟาร์มสุกรจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในขณะที่เป้าหมายของการใช้ระบบบำบัดของเสียจากฟาร์มสุกร ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ กำหนดไว้ที่ร้อยละ 85 ในปี 2568
                ทั้งนี้ ส่วนราชการท้องถิ่นจะรับหน้าที่สนับสนุนการผลิตสุกรด้วยมาตรการส่งเสริมการใช้ที่ดิน การลงทุน การเงิน และการให้บริการด้านกักกัน โดยกำหนดให้นายกเทศมนตรีจะมีหน้าที่กำกับดูแลการฟื้นฟูภาคผลิตให้กลับมาเป็นระดับปกติให้เร็วที่สุด ในขณะที่ ด้านรัฐบาลระดับมณฑลได้รับคำสั่งให้กำหนดเงินอุดหนุนสำหรับผู้ผลิตสุกรที่ได้รับผลกระทบและธนาคารจะต้องพิจารณาเงินกู้เต็มจำนวนกับผู้ผลิตสุกรและโรงฆ่าสัตว์
                ฝ่ายวางแผนเศรษฐกิจของคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) และกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทกล่าวว่า จะมีการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบครั้งเดียว (one-off subsidies) มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านหยวนให้แก่ฟาร์มสุกรที่สร้างใหม่ โครงการต่อขยาย และฟาร์มผลิตสุกรขนาดใหญ่กว่าที่กำหนด นอกจากนี้ รัฐบาลจะระงับการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ถนนให้กับรถบรรทุกที่ใช้ขนสุกรพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และเนื้อสุกรแช่แข็งชั่วคราวจนถึงเดือนกรกฎาคม 2563

 

 

ที่มา : www.globaltimes.cn สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?