TH EN
A A A

กลุ่มประกอบการ เรียกร้อง FDA ตัดรายชื่อมะพร้าวออกจากสารก่อภูมิแพ้

19 กันยายน 2562    910 ครั้ง

                กลุ่มความร่วมมือด้านมะพร้าวของสหรัฐฯ (Coconut Coalition of the Americas) ประกาศจะเป็นแนวหน้าในการขอยื่นคำร้องต่อองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) เพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติเรื่อง ฉลากส่วนประกอบอาหารก่อภูมิแพ้ และคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2547 (The 2004 Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act : FALCPA) ให้ตัดมะพร้าวออกจากอาหารก่อภูมิแพ้กลุ่มผลไม้เปลือกแข็ง (Tree nut) ซึ่งทางกลุ่มความร่วมมือด้านมะพร้าวของสหรัฐฯ ชี้มะพร้าวไม่ใช่ผลไม้เปลือกแข็ง (ถั่ว) แม้การว่าผลผลิตจะมีการเจริญเติบโตบนต้น
                ทั้งนี้ FDA เผยตามพระราชบัญญัติเรื่อง ฉลากกาหารก่อภูมิแพ้และคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2547 (FALCPA) ได้กำหนดให้ติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ที่สำคัญ เพื่อให้ผู้บริโภคที่เสี่ยงต่อการเกิดอาการภูมิแพ้ได้หลีกเลี่ยงการสัมผัสอาหาร หรือส่วนประกอบที่อาจกระตุ้นให้อาการดังกล่าว

 

ที่มา : newfoodmagazine.com สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?