TH EN
A A A

ผู้ส่งออกผลไม้ไทยควรเตรียมพร้อม ลดปัญหาถูกกักสินค้าด่านชายแดน

17 กันยายน 2562    129 ครั้ง

                เพื่อป้องกันปัญหาความล่าช้าในการตรวจปล่อยสินค้าส่งออก ผ่านชายแดนเวียดนามไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการส่งออกผลไม้ไปนอกราชอาณาจักรผ่านชายแดนเวียดนามไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน จำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนกฎระเบียบ และเตรียมการยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น การยื่นเอกสารสำแดงสินค้า ศุลกากรออนไลน์ ใบขนส่งสินค้าขาออกและใบอนุญาตต่างๆ และประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและรับรองสุขอนามัยพืช รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องที่สามารถดำเนินการล่วงหน้าได้ ให้ครบถ้วน เพื่อลดปัญหาการถูกกักกันสินค้าบริเวณชายแดน
                ผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอข้อมูลระเบียบวิธีการ และขั้นตอนการยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่
                - กรมวิชาการเกษตร  ติดต่อ 0-2579-0151-8  หรือเว็บไซต์ http://www.doa.go.th/main/
                - กรมการค้าต่างประเทศ  ติดต่อ 02-547-4771  หรือเว็บไซต์ http://www.dft.go.th/th-th/index
                - กรมศุลกากร  ติดต่อสายด่วน 1164 หรือเว็บไซต์ http://www.customs.go.th/index.php?lang=th&left_menu=menu_homepage

 

ที่มา : สำนักการเกษตรต่างประเทศ  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?