TH EN
A A A

เวียดนาม ASF ระบาดเพิ่มหนักกว่า 58 จังหวัด

28 มิถุนายน 2562   

                การระบาดของโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน(ASF) ในเวียดนามตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จนถึงปัจจุบันพบการแพร่กระจายไปกว่า 58 จังหวัดจากทั้งหมด 63 จังหวัด โดยทางการเวียดนามได้กำจัดสุกรไปแล้วมากกว่า 2.5 ล้านตัวเพื่อป้องกันการระบาดของโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน นอกจากนี้ ทางการเวียดนามได้ระดมกำลังทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร เพื่อช่วยป้องกันการระบาด และให้ประชาชนหันกลับมาบริโภคสุกร แม้ว่าการระบาดยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลง
                ทั้งนี้ เวียดนามบริโภคเนื้อสุกรคิดเป็นสัดส่วนกว่า 3 ใน 4 ของการบริโภคเนื้อสัตว์ทั้งหมด ด้วยสุกรจากฟาร์มเลี้ยงกว่า 30 ล้านตัวที่รองรับการบริโภคของประชากรกว่า 95 ล้านคนภายในประเทศ โดยอุตสาหกรรมสุกรของเวียดนามมีมูลค่ากว่า 1.24 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นเกือบ 10% ของมูลค่าภาคการเกษตรในประเทศ
       

ที่มา : : www.thepigsite.com สรุปโดย มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?