TH EN
A A A

ฟิลิปปินส์ดัน FTA เกาหลีใต้ขยายการค้า

14 มิถุนายน 2562   

                เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของฟิลิปปินส์ (DTI) เผยว่า ฟิลิปปินส์ได้เริ่มดำเนินการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) อย่างเป็นทางการกับเกาหลีใต้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยคาดว่าการเจรจาจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2562
                ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์จะได้ประโยชน์จากการเปิดตลาด (Market access) ด้านสินค้าเกษตร อาทิ กล้วย สับปะรด มะม่วง รวมถึงสินค้าอุตสาหกรรมและบริการอื่นๆ จากการลดภาษีตามความตกลง โดย DTI คาดว่า ข้อตกลง FTA ในครั้งนี้จะเปิดโอกาสการลงทุนและการจ้างงานมากขึ้น พร้อมทั้งช่วยพัฒนาความร่วมมือทางด้านการวิจัยและการพัฒนาด้วย
                นอกจากการเจรจาข้อตกลง  FTA ดังกล่าว ทั้ง 2 ประเทศยังมีการประชุมคณะกรรมการร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าฟิลิปปินส์-เกาหลีใต้ (PH-ROK JCTEC) ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสำคัญที่จะช่วยให้เห็นมุมมองทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศได้กว้างขึ้น รวมทั้งมีการประชุมผู้บริหารจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ของเกาหลีใต้เพื่ออภิปรายเรื่องโอกาสในการตั้งโรงงานและขยายกิจการในประเทศฟิลิปปินส์
                อนึ่ง การค้าระหว่างฟิลิปปินส์และเกาหลีใต้ ณ เดือนมีนาคม 2562 มีมูลค่าสะสมถึง 993.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเกาหลีใต้ก้าวมาเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับที่ 5 ของฟิลิปปินส์

 

ที่มา : www.rappler.com สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?