TH EN
A A A

ปศุสัตว์ไทยชะลอนำเข้าสัตว์ปีกจากจีน ป้องกันโรคไข้หวัดนก

23 พฤษภาคม 2562    124 ครั้ง
                เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 กรมปศุสัตว์ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การชะลอการนำเข้าราชอาณาจักรหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจากจีนเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา 90 วัน
                ก่อนหน้านี้ กรมปศุสัตว์ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจากจีน พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โดยสิ้นสุดการบังคับใช้ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 แต่เนื่องจากจีนยังคงมีรายงานการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ในฟาร์มสัตว์ปีกหลายพื้นที่ อาทิ การระบาดของโรคไข้หวัดนกซีโรไทป์ H5N1 ในมณฑลเหลียวหนิง และ ซีโรไทป์ H5N1 ในมณฑลยูนนาน ซึ่งโรคระบาดดังกล่าวสามารถแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางได้ โดยมีสาเหตุจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคหรือซากของสัตว์ไปยังพื้นที่ต่างๆ
                ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดดังกล่าวแพร่กระจายเข้ามาในประเทศ กรมปศุสัตว์จึงได้ออกประกาศ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 ประกอบกับมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้
    1.  ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีก ยกเว้น ขนสัตว์ปีกที่มาจากแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจรับรองจากปศุสัตว์ และผ่านกระบวนการทำลายเชื้อไข้หวัดนก ตามที่ระบุในคำแนะนำขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) Terrestrial Animal Health Code หัวข้อ 10.4.22 และหัวข้อ 10.4.23 ที่มีแหล่งกำเนิดจากจีน ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
 ก. ล้างและอบแห้งที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที
 ข. รมควันด้วยฟอร์มาลิน (10% ฟอร์มาลดีไฮด์) เป็นเวลา 8 ชั่วโมง
 ค. ฉายรังสีด้วยขนาด 20 กิโลเกรย์
    2. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 90 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 
 
 
ที่มา : www.thansettakit.com สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?