TH EN
A A A

กุ้งเวียดนามไปออสซี่ลดฮวบหลังมาตรการนำเข้าชั่วคราวกุ้ง

30 พฤศจิกายน 2550   

                     นับตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน  กุ้งส่งออกที่ไม่ได้ปอกเปลือกและหัวไปออสเตรเลียและไม่ได้ผ่านกระบวนการความร้อนหรือการแปรรูปขั้นสูงจะต้องถูกตรวจสอบก่อนส่งออกไปออสเตรเลีย เนื่องจากออสเตรเลียได้ประกาศบังคับใช้มาตรการนำเข้ากุ้งชั่วคราว
              กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนามจึงตัดสินใจว่ากุ้งส่งออกไปออสเตรเลียจะต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดก่อนที่จะส่งออกไปออสเตรเลีย  โดยจะตรวจโรค  WSSV, IHHNV, YHV 
สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกอาหารทะเลของเวียดนามได้ส่งหนังสือประท้วงออสเตรเลียโดยเห็นว่าไม่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการที่ใช้ตั้งแต่ปี 2543  ปริมาณการส่งออกกุ้งของเวียดนามไปออสเตรเลียนับตั้งแต่ออสเตรเลียใชัมาตรการนำเข้าชั่วคราวลดลงอย่างมากคือ ปริมาณลดลงจากก่อนหน้า 44%  และลดลง 51% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า เวียดนามมีบริษัทส่งออกสินค้าประมงไปออสเตรเลีย 71 แห่ง  รัฐบาลเกรงว่ามาตรการเข้มงวดของออสเตรเลียนี้จะเป็นอุปสรรคขัดขวางการส่งออกของเวียดนามในตลาดนี้

ที่มา  :  Vietnamnet

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?