TH EN
A A A

แซมเบียวอนร่วมมือจีน หวังเพิ่มผลผลิตเกษตร

23 เมษายน 2562    79 ครั้ง
                ในขณะนี้แซมเบียจำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะจีน เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหารมวลรวมของทั้งประเทศ และเพื่อเพิ่มมูลค่าการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร นอกจากนี้จีนยังมีท่าทีสนใจในการลงทุนด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในแซมเบีย ซึ่งหากเป็นผลสำเร็จอาจทำให้แซมเบียกลายเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ได้ในอนาคต
                ทางการแซมเบียตั้งความหวังไว้กับการพัฒนาด้านการเกษตรว่าจะเป็นหนึ่งในแรงผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้น โดยการเตรียมที่ดินกว่า 625,000 ไร่ สำหรับรองรับการผลิตทางการเกษตร เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการลงทุน และพัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่ยังขาดความพร้อมในปัจจุบัน ทั้งนี้แซมเบียต้องการการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรสมัยใหม่จากภายนอก เพื่อเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรในประเทศ เช่น การสร้างเขื่อนที่ใช้ได้หลายวัตถุประสงค์ ทดและผันกระแสน้ำสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพของระบบชลประทาน ทำให้เกษตรกรสามารถทำการเพาะปลูกได้ตลอดปี
                ทั้งนี้โครงการ Belt and Road Initiative (BRI) ของจีน ที่เป็นโครงการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ แก่ประเทศกำลังพัฒนา เริ่มส่งผลกระทบต่อหลายประเทศที่เข้าร่วมโครงการ แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ยังยืนยันให้แซมเบียใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวโดยมีจีนเป็นต้นแบบ เนื่องจากการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากจีน
 
 
ที่มา : www.xinhuanet.com  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?