TH EN
A A A

ภาครัฐสกอต เปิดตัวบริการแจ้งเตือนการแพ้อาหาร

18 เมษายน 2562    67 ครั้ง
                หน่วยงานด้านมาตรฐานอาหารของสกอตแลนด์ เปิดตัวบริการแจ้งเตือนการแพ้อาหารรูปแบบใหม่ ซึ่งผู้บริโภคในสกอตแลนด์สามารถลงทะเบียนฟรีได้บนเว็ปไซต์ Food Standards Scotland โดยบริการดังกล่าวผู้บริโภคสามารถเลือกรับข้อมูลการแจ้งเตือนของสารก่อภูมิแพ้ทั้ง 14 ชนิดตามระเบียบของสหราชอาณาจักร ผ่านการแจ้งเตือนทางข้อความ หรืออีเมล์ ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคที่ได้ลงทะเบียนแจ้งเตือนจะได้ทราบถึงปัญหาเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ หรือการแสดงข้อมูลบนฉลากที่ไม่ถูกต้อง
                ทั้งนี้ พบผู้บริโภคมีอาการแพ้อาหารกันเพิ่มมากขึ้น และจากผลการวิจัยผู้บริโภคที่แพ้อาหารของหน่วยงานด้านมาตรฐานอาหารของสกอตแลนด์ พบว่าร้อยละ 15 ของผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีโอกาสแพ้อาหาร หรือคนในบ้านมีการแพ้อาหาร ซึ่งภาวะดังกล่าวถือว่าส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคในสกอตแลนด์
 
 
ที่มา : www.newfoodmagazine.com  สรุปโดย : มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?