TH EN
A A A

เวียดนามมุ่งขยายฐานธุรกิจค้ามะพร้าวออนไลน์

18 เมษายน 2562   
                เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 จังหวัดเบ๊นแจ (Ben Tre) ของเวียดนามได้เปิดตัวกิจกรรม Ben Tre coconut village day บนเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ (e - Commerce) ชื่อดัง มีจุดมุ่งหมายในการขยายฐานผู้บริโภคผลิตภัณฑ์มะพร้าวออนไลน์ให้กับจังหวัดเบ๊นแจ โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งทางแพลตฟอร์มผู้ขายออนไลน์จะสนับสนุนการจัดกิจกรรมโดยไม่เก็บค่าเปิดแผงออนไลน์ พร้อมทั้งจัดอบรมขายของออนไลน์ และจัดทำสื่อโฆษณาเพื่อเผยแพร่ทั้งทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการแผนกประชาสัมพันธ์ของทางเว็บไซต์กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพิเศษของแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้บริษัทสตาร์ทอัพในพื้นที่ชนบทของเวียดนามได้ขยายฐานธุรกิจออนไลน์เพิ่มขึ้น
                อนึ่ง จังหวัดเบ๊นแจมีประชากร 163,000 ครัวเรือนที่เป็นผู้ผลิตมะพร้าวในพื้นที่ 71,000 เฮกตาร์หรือคิดเป็นครึ่งหนึ่งของพื้นที่ปลูกมะพร้าวของทั้งประเทศ สามารถให้ผลผลิตมะพร้าวได้ถึง 800 ล้านผลและสร้างมูลค่าการส่งออกได้สูงถึง 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์มะพร้าวของเบ๊นแจส่งออกไปยัง 84 ประเทศและพื้นที่ทั่วโลก
 
ที่มา : en.vietnamplus.vn สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?