TH EN
A A A

แนวโน้มการขยายการส่งออกผลไม้มาเลเซีย

29 พฤศจิกายน 2550   

              ขณะนี้มาเลเซียเตรียมรณรงค์การส่งออกผลไม้สำคํญเพิ่มอีก 5  ชนิด ได้แก่ แก้วมังกร ส้มโอ ขนุน สละ ลำไย นอกเหนือจากมะละกอ ทุเรียน กล้วย แตงโมไร้เมล็ด มะเฟือง สัปประรด เงาะ และมังคุดที่มาเลเซียส่งออกไปตลาดโลกอยู่แล้ว
              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมาเลเซียกล่าวว่าผลไม้เขตร้อนและกึ่งร้อนกำลังได้รับความนิยมในตลาดโลกจนกลายเป็นสินค้าที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน   มาเลเซียมีแผนจะปรับยุทธศาสตร์การตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ผลไม้ของตนในภาพรวม โดยจัดทำแผนขึ้นทะเบียนฟาร์ม การจัดตั้งศูนย์ควบคุม เป็นต้น

ที่มา  : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
ประจำสหภาพยุโรป  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?