TH EN
A A A

ภาครัฐผู้ดีกังขางานวิจัยเอกชน ขยายอายุเนื้อแช่เย็นลดปัญหาการเหลือทิ้ง

11 เมษายน 2562   
                นักวิจัยจาก British Meat Processors Association (BMPA) และ Meat and livestock Australia (MLA)  ได้พบว่าอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์เนื้ออาจยืดระยะออกไปมากกว่ากฎ 10 วันที่คู่มือมาตรฐานอาหาร 2017 สำหรับอาหารในสูญญากาศและเนื้อสดในบรรจุภัณฑ์ปรับบรรยากาศระบุไว้ ซึ่งผลการทดลองพบว่าไม่มีความเกี่ยวโยงระหว่างระยะเวลาที่เก็บรักษาบนชั้นวางจำหน่ายกับความไม่ปลอดภัยจากสินค้าที่มีมาตรฐาน โดยผลคาดการณ์การป้องกันร่วมกับผลการทดสอบความเสี่ยง สนับสนุนสมมติฐานที่ว่าเนื้อวัว เนื้อแกะ และเนื้อหมูที่แช่เย็น ณ อุณหภูมิ 3-8 องศาเซลเซียส สามารถมีอายุการเก็บรักษามากกว่า 10 วัน ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นผลดีต่อด้านเศรษฐกิจ สังคม และความยั่งยืนทางอาหาร ต่อ ผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้จัดจำหน่าย รวมทั้งลดการสูญเสียผลิตภัณฑ์ จากการที่ไม่สามารถส่งออกหรือการถูกกดดันราคารับซื้อจากคู่แข่งการค้าข้ามทวีป โดยอ้างเหตุผลอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่สั้น และการค้นพบนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อการต่อรองราคาซื้อขายจากอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่ยาวนานขึ้น และคาดว่าจะเป็นประโยชน์ตลอดห่วงโซ่การผลิต
                แต่ทั้งนี้สำนักงานมาตรฐานอาหารแห่งสหราชอาณาจักร (FSA) ได้มีความเห็นต่องานวิจัยของ BMPA และ MLA เกี่ยวกับความถูกต้องในการทำงานวิจัยตามหลักวิทยาศาสตร์ที่เป็นสากล โดยเฉพาะการควบคุมปัจจัยอื่นๆที่อาจส่งผลต่อความถูกต้องและน่าเชื่อถือของผลการวิจัย และกล่าวว่าหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติในปัจจุบันอาศัยข้อมูลอ้างอิงและได้รับการพิจารณาจากคณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแล้ว
 
 
ที่มา : www.globalmeatnews.com  สรุปโดย : มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?