TH EN
A A A

ผู้เชี่ยวชาญชี้ เป้ากำจัดขยะขวด PET ของ EU ยากทำได้จริง

11 เมษายน 2562   
                บริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงาน Wood Mackenzie ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการเก็บคืนขยะของสหภาพยุโรป (EU) ที่ต้องการกำจัดขยะขวด PET สำหรับบรรจุเครื่องดื่มโดยตั้งเป้าไว้ที่ 90% ในปี 2572 ว่าเป็นไปได้ค่อนข้างยาก จากข้อมูลในปี 2560 อัตราการเก็บคืนขยะขวด PET บรรจุเครื่องดื่มของยุโรปมีประมาณ 58% โดยปริมาณ และเพื่อบรรลุเป้าหมายข้างต้นจะต้องมีการเก็บคืนขวดพลาสติกมากกว่าเดิมกว่า 2 เท่าตัว จึงจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บคืนที่ 90% ในปี 2572   โดยนอร์เวย์และเยอรมันบรรลุเป้าหมายในการเก็บคืนได้ที่ 90% แต่ในทางตรงกันข้ามบัลแกเรียและกรีซยังคงมีสัดส่วนการเก็บคืนอยู่ที่เพียง 17% และ 29% ตามลำดับ ซึ่งบ่งชี้ถึงความยากในการบรรลุเป้าหมายของ EU ในยุโรปตะวันออกและยุโรปกลาง โดยเฉพาะ โปแลนด์ บัลแกเรีย และโรมาเนีย ซึ่งคาดการณ์ว่าความต้องการขวด PET อาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ในช่วงปี 2572
                นอกจากนี้ในการรีไซเคิลขยะพลาสติก จะต้องมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและในกระบวนการเก็บคืนขยะมหาศาล ด้วยปัจจัยเหล่านี้ทำให้แผนการเก็บคืนขยะพลาสติกของ EU ดูจะเป็นไปได้ยาก
                อย่างไรก็ตามสมาชิก EU ยังคงมีความพยายามให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้วยขยะจำนวนมากจะถูกส่งไปในพื้นที่เผากำจัด และส่งไปในพื้นที่ฝังกลบ รวมไปถึงการกำหนดเป้าหมายใน EU ในการผสมพลาสติกรีไซเคิลลงในขวดพลาสติกบรรจุเครื่องดื่มทุกประเภทในสัดส่วน 25% ในปี 2568 เป็น 30% ในปี 2573 ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการพลาสติกรีไซเคิลในยุโรปเพิ่มขึ้นกว่า 6 เท่า หากมีอัตราการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของการรีไซเคิลพลาสติกเท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้การใช้ขวดพลาสติกรีไซเคิลบรรจุเครื่องดื่มยังได้รับการตอบรับที่ดีจากภาคอุตสาหกรรม ด้วยบริษัทขนาดใหญ่กว่า 50% มีแผนการจะใช้พลาสติกรีไซเคิลในการผลิตขวดบรรจุเครื่องดื่มในปี 2573 ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นว่าความต้องการในตลาดของพลาสติกรีไซเคิลจะมากขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจสามารถเข้ามาทดแทนปริมาณความต้องการของขวดพลาสติกปกติในปัจจุบัน และจะทำให้ราคาและความต้องการเกล็ดพลาสติกรีไซเคิลเพิ่มสูงขึ้น จนกระทั่งเกิดการขาดตลาดของเกล็ดพลาสติกรีไซเคิลได้
                นอกจากนี้ด้วยการยกเลิกผลิตภัณฑ์หรือการเพิ่มภาษีสำหรับสินค้าแบบใช้ครั้งเดียว ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นวิธีการที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการในตลาดอย่างได้ผล จากตัวอย่างนโยบายเรียกเก็บค่าถุงพลาสติกในร้านค้า ทำให้ปริมาณความต้องการใช้ถุงพลาสติกลดลงกว่า 80% ในสหราชอาณาจักร
 
 
ที่มา : www.baveragedaily.com  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?