TH EN
A A A

เกาหลี แก้ไขกฎหมายอารักขาพืช เกี่ยวกับการนำเข้าพืชสำหรับการเพาะปลูกหรือขยายพันธุ์

11 เมษายน 2562   
                กระทรวงเกษตร อาหารและกิจการชนบทแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (MAFRA) ได้ประกาศปรับปรุงกฎหมายอารักขาพืช โดยกำหนดให้สินค้าพืชทุกชนิดสำหรับการเพาะปลูกหรือขยายพันธุ์ที่นำติดตัวผู้โดยสารหรือขนส่งทางไปรษณีย์ไปยังสาธารณรัฐเกาหลี ต้องแนบใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) ที่ออกโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจของประเทศผู้ส่งออก โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
                ทั้งนี้ ในกรณีที่สินค้าพืชดังกล่าวมีปริมาณน้อยกว่าที่กำหนด และได้รับอนุญาตเป็นพิเศษ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องแนบใบรับรองสุขอนามัยพืช ซึ่ง มกอช. จะเผยแพร่ข้อมูลปริมาณสินค้าพืชขั้นต่ำที่ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชแนบมาพร้อมกับสินค้า ให้ทราบต่อไป
                ดังนั้น มกอช. ขอให้ผู้ส่งออกสินค้าพืชสำหรับการเพาะปลูกหรือขยายพันธุ์ รวมถึงผู้โดยสารที่ประสงค์จะนำสินค้าพืชดังกล่าวเข้าสู่สาธารณรัฐเกาหลี เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว โดยขอให้ท่านดำเนินการขอใบรับรองสุขอนามัยพืชได้ที่กรมวิชาการเกษตร เพื่อป้องกันการถูกปฏิเสธการนำเข้า
                สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 1 มกอช. โทร. 02-561-2277 ต่อ 1328 หรืออีเมล์
asia1.acfs@gmail.com

สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?