TH EN
A A A

อินเดียไม่ต่ออายุ MEIS หนุนผู้ส่งออกข้าวบาสมาติส่งออกวูบ

11 เมษายน 2562   
                ผู้ส่งออกอินเดียหยุดการส่งออกข้าวที่ไม่ใช่บาสมาติ (non - basmati rice) เนื่องจากรัฐบาลยังไม่พิจารณาต่ออายุนโยบายสนับสนุนการส่งออก (MEIS: The Merchandise exports from India Scheme) ซึ่งอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งออกถึงร้อยละ 5 และสิ้นสุดไปก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 และผู้ส่งออกคาดหวังให้ภาครัฐพิจารณานโยบายใหม่สนับสนุนการส่งออกข้าว non-basmati ทั้งในสินค้าข้าวกล้อง (husked brown rice) ข้าวนึ่ง (parboiled rice) และข้าวหัก (broken rice) ด้วย
                ปัจจุบันข้าวอินเดียส่งออกไปยังแอฟริกา สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และประเทศกลุ่มอาเซียนเป็นหลัก แต่อินเดียยังขาดศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก เนื่องจากการประกันราคาขั้นต่ำให้กับเกษตรกรสูงเกินไป ค่าเงินรูปีที่แข็งขึ้น และราคาข้าวของประเทศคู่ค้า เช่น ไทย ปากีสถาน และเมียนมา จูงใจผู้ซื้อต่างประเทศมากกว่า ซึ่งหากมีนโยบาย MEIS จะช่วยให้ผู้ส่งออกได้ใบรับรองหรือเงินสนับสนุนจากกรมการค้าต่างประเทศ ในการส่งออก 400 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้ส่งออกจะได้ภาษีอุดหนุนผู้ส่งออก 20 ดอลลาร์สหรัฐ และนโยบายนี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในตลาดโลกได้
                ทั้งนี้ ประธานสมาคมส่งออกข้าวของอินเดียกล่าวว่า จากสถิติช่วงสิ้นเดือนมกราคม 2562 ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมาการส่งออกข้าวลดลงถึง 6.2 ล้านตัน จาก 7.1 ล้านตันเมื่อช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 พร้อมทั้งคาดว่าปีนี้ การส่งออกจะเหมือนกับปีที่แล้ว แต่ถ้าไม่มีการสานต่อนโยบาย MEIS ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวปี 2562-2563 การส่งออกข้าวจะลดลงอีก นโยบายดังกล่าวนี้ นอกเหนือจากการให้ความมั่นใจกับเกษตรกรในการให้ภาษีอุดหนุนในราคาข้าว ยังช่วยเรื่องการส่งออกของอินเดียด้วย ซึ่งหากไม่มีการสานต่อ อินเดียอาจไม่สามารถส่งออกข้าวต่อไปได้
 
ที่มา : economictimes.indiatimes.com สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?