TH EN
A A A

ฟิลิปปินส์นำเข้าโคนม หวังพยุงภาคอุตสาหกรรมในประเทศ

1 เมษายน 2562   
                องค์การกิจการโคนมแห่งฟิลิปปินส์ (NDA) เผยเตรียมนำเข้าโคนมอย่างน้อย 1,500 ตัว พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณ 300 ล้านเปโซ ในการเพิ่มการนำเข้าโคนมสายพันธุ์จิโรแลนโด (Girolando cattle) โดยคาดว่าจะทำให้อุตสาหกรรมนมในประเทศเข้มแข็งขึ้น
                ในปี 2561 ฟิลิปปินส์ไม่สามารถประมูลนำเข้าโคนม 1,500 ตัวได้สำเร็จ จึงได้หารือกับเกษตรกรและปฏิบัติตามความต้องการทางเทคนิคของคณะกรรมการบริหาร โดยกำหนดแผนประมูลใหม่ภายในเดือนเมษายน 2562 เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งปกติแล้วโคนมจะนำเข้าจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอกชนนอกจากนั้น ฟิลิปปินส์ยังคาดว่าจะเพิ่มแพะนม 2,500 ตัวต่อปีใน 3 ปีต่อจากนี้เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรรายย่อยที่มีพื้นที่การเกษตรจำกัด โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ด้วย ทั้งนี้คาดว่าการนำเข้าจะทำให้อุตสาหกรรมนมเติบโตขึ้นอีกประมาณ 6% หลังจากในช่วงปี 2559-2561 นั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งด้านปริมาณและมูลค่า
                จากข้อมูลสถิติรายงานว่า ในปี 2561 ผลผลิตนมมีปริมาณรวมถึง 23,690 เมตริกตัน คิดเป็นมูลค่า 901.30 ล้านเปโซ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีผลผลิตนมปริมาณ 21,160 เมตริกตัน มูลค่า 715.28 ล้านเปโซ และปี 2560 ที่มีผลผลิตนมปริมาณ 22,760 เมตริกตัน มูลค่า 809.33 ล้านเปโซ  อย่างไรก็ตาม ปี 2562 NDA มีงบประมาณสำหรับซื้อโคนมทั้งสิ้น 251 ล้านเปโซ น้อยกว่าปี 2561 ที่มีงบประมาณอยู่ที่สามร้อยห้าสิบเปโซ โดยเป็นสัดส่วนที่กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ (DA) สมทบให้ทั้งสิ้น 330 ล้านเปโซ
                NDA กล่าวว่าเกษตรกรรายย่อยมีส่วนสำคัญที่ต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมนม เนื่องจาก 60% ของผลิตภัณฑ์นมมาจากการทำเกษตรในพื้นที่ส่วนตัว และคาดว่าจังหวัดบูคิดโนนในเกาะมินดาเนา จังหวัดบาตังกัส และอีกหลายพื้นที่ในเกาะลูซอนใต้ จะเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวของอุตสาหกรรมนมในประเทศเป็นอย่างมาก
                ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเผยว่า DA จะจัดหาโคนมสายพันธุ์โฮลสไตน์ (Holstein cattle) 6,000 ตัวให้กับจังหวัดอูเบย์ในเกาะโบโฮล ซึ่งเป็นแหล่งผลิตนมที่สำคัญ และคาดว่ามีความเป็นไปได้ว่า อุตสาหกรรมนมจะสามารถเพิ่มอัตราพึ่งตนเองได้ถึงร้อยละ 10 ภายในปี 2565
 
 
ที่มา : www.manilatimes.net สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?