TH EN
A A A

รัสเซียรับไก่ซานตงอีกครั้ง หลังแบนนำเข้า 15 ปี

27 มีนาคม 2562   
                มณฑลซานตงในภาคตะวันออกของจีนสามารถส่งออกสินค้าไก่แช่แข็งไปยังรัสเซียได้อีกครั้ง หลังการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกในปี 2547 ที่เป็นผลให้รัสเซียยกเลิกการนำเข้าสินค้าไก่แช่แข็งจากจีน ซึ่งการเคลื่อนไหวนี้เป็นไปตามแผนแม่บทของ ข้อกำหนดสุขอนามัยสัตว์และสุขอนามัยพืชสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและผลิตภัณฑ์นมระหว่างจีนและรัสเซีย ที่มีการลงนามในปี 2561
                จากข้อมูลวันที่ 21 มีนาคม 2562 ผู้ผลิตในมณฑลซานตงถูกรับรองให้สามารถส่งออกไก่แช่แข็งไปยังรัสเซีย โดยได้รับการรับรองจาก สำนักงานผู้ตรวจข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสัตว์และสุขอนามัยพืชรัสเซีย ซึ่งเป็นเครื่องหมายว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกแช่แข็งระหว่างมณฑลซานตงและรัสเซียได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง หลังจากมีการยกเลิกการส่งออกเนื้อไก่แช่แข็งไปยังรัสเซียเป็นเวลากว่า 15 ปี
               มณฑลซานตงเป็นผู้ผลิตปศุสัตว์รายใหญ่ของจีน โดยในปี 2561 มีการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกแช่แข็งกว่า 40,840 ตัน สูงที่สุดในจีน คิดเป็นสัดส่วนกว่า 1 ใน 6 ของการส่งออกทั้งหมดของประเทศ
 
 
ที่มา : www.xinhuanet.com  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?