TH EN
A A A

เม็กซิโกจัดตั้งหน่วยงาน SEGALMEX ดูแลด้านความมั่นคงทางอาหาร

21 มีนาคม 2562   
                ในวันที่ 18 มกราคม 2562 รัฐบาลเม็กซิโกได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานความมั่นคงทางอาหารเม็กซิโก (Seguridad Alimentaria Mexicana หรือชื่อย่อ SEGALMEX) ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ภายใต้กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (SADER)  โดยมีหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศ และสนับสนุนการค้าผลิตภัณฑ์อาหารทั้งภายในและระหว่างประเทศ ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่มีรายได้ต่ำได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการในราคาที่เข้าถึงได้ และยังเป็นหน่วยงานกลางในการจำหน่ายและแจกจ่ายปุ๋ย เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่สามารถช่วยพัฒนาศักยภาพในการผลิตอาหารและการเกษตรเพื่อให้มีอาหารเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ อีกทั้งยังช่วยเหลือผู้ผลิตภายในประเทศในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร รวมไปถึงส่งเสริมการก่อตั้งบริษัทการค้าอาหารทั้งขนาดเล็ก ขนาดย่อม และขนาดกลาง รวมไปถึงให้การสนับสนุนด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
                โดยกฎหมายตั้งหน่วยงานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ภายใน 1 วันหลังประกาศลงราชกิจจานุเบกษา และจะมีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารภายใน 45 วัน
 
 
ที่มา : ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?