TH EN
A A A

ปศุสัตว์ออสเตรเลียเฮ ความร่วมมือเศรษฐกิจอินโดทำเนื้อส่งออกพุ่ง

13 มีนาคม 2562   
                ผลจากการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างออสเตรเลียและอินโดนีเซีย ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกปศุสัตว์ เนื้อวัว และเนื้อแกะ ไปยังอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น จากการยกเลิกกำแพงภาษีในระยะเวลาภายใน 5 ปีหลังความตกลง ซึ่งในขณะนี้มีกำแพงภาษีอยู่ที่ 5% 
                การบังคับใช้ความตกลงนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เลี้ยงวัวและแกะในออสเตรเลีย เช่น มีการส่งออกวัวพ่อพันธุ์กว่า 575,000 ตัว ในรูปแบบปลอดภาษี และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 700,000 ตัว ในเวลามากกว่า 6 ปี ทั้งยังช่วยทำให้การจ้างงานในอุตสาหกรรมปศุสัตว์เติบโตขึ้นจากในตอนนี้ที่มีมากกว่า 100,000 ตำแหน่ง  ในระหว่างปี 2560-2561 การค้าระหว่างออสเตรเลียและอินโดนีเซียมีมูลค่ากว่า 2.5 ล้านล้านบาท และมีการส่งออกเนื้อไปยังอินโดนีเซียกว่า 50,000 ตัน
 
 
ที่มา : www.globalmeatnews.com  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?