TH EN
A A A

ศาล EU ตัดสินไม่อนุญาตให้เนื้อฮาลาลใช้เครื่องหมาย EU organic

4 มีนาคม 2562   
                ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้พิพากษาศาลสูงสุดของสหภาพยุโรปได้มีคำตัดสินว่า ผลิตภัณฑ์เนื้อฮาลาลจากวัวที่ไม่ได้ถูกทำให้หมดสติก่อนการเชือด จะไม่สามารถใช้เครื่องหมาย organic farming บนฉลากได้ จากกฎหมายมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ของสหภาพยุโรปที่ระบุถึงการหลีกเลี่ยงการเจ็บปวดและดำเนินการภายใต้ความเครียดต่อสัตว์ที่น้อยที่สุดระหว่างกระบวนการเชือดซึ่งสภายุโรปได้ยกเว้นไว้สำหรับกรรมวิธีการเชือดตามข้อกำหนดทางศาสนา  แต่จากกรณีฮาลาล เนื้อที่ได้มาจากสัตว์ที่ถูกเชือดโดยไม่ผ่านวิธีการทำให้หมดสติ จึงไม่ควรที่จะได้รับ EU bio label ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่สร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ที่เป็น organic และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาจตีความได้ว่าเนื้อจากมาตรฐานฮาลาลนั้นไม่ถูกผลิตด้วยมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ขั้นสูง 
                ผู้พิพากษาของลักเซมเบิร์กชี้ประเด็นถึง EU regulation นั้นเป็นคนละกรณีกับเรื่อง organic meat โดยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าการระงับความรู้สึกเป็นเทคนิคในการเตรียมความพร้อมของสัตว์ ที่ส่งผลต่อสวัสดิภาพสัตว์ในขณะทำการเชือด เป็นส่วนที่นำไปสู่การหมดสติและไม่รู้สึกตัว เพื่อลดความเจ็บปวด ความเครียด หรือความทรมาน ดังนั้นการเชือดตามวิธีการที่ศาสนากำหนดโดยที่ไม่มีการทำให้หมดสติ จึงไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ Article4(4) of Regulation No 1099/2099 ในส่วนของสวัสดิภาพสัตว์ขั้นสูงจากการเตรียมการก่อนทำให้หมดสติโดยผู้ทำการเชือด ถูกระบุไว้ใน Article4(1) ของข้อกำหนดดังกล่าว
                จากข้อกำหนดฮาลาลที่สัตว์จะต้องไม่หมดสติในขณะเชือดนั้น ไม่เป็นที่นิยมในหลักสากลเนื่องจากทำให้สัตว์เจ็บปวดมากขึ้น แต่ยังมีข้อโต้แย้งว่าปืนช็อตไฟฟ้า สามารถทำให้สัตว์เจ็บปวดได้มากกว่าการเชือดบริเวณคอของสัตว์ตามวิธีการฮาลาล ซึ่งในบางประเทศสมาชิกในยุโรป เช่น เบลเยียม ไอร์แลนด์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ และเดนมาร์ก มีการห้ามใช้การเชือดโดยไม่ทำให้หมดสติ
 
 
ที่มา : www.halalfocus.net   สรุปโดย : มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?