TH EN
A A A

กฎระเบียบนำเข้าไม้ดอกไม้ประดับนิวซีแลนด์

26 พฤศจิกายน 2550    4924 ครั้ง

             ด้วย มกอช.ได้ร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดพิมพ์กฎระเบียบที่เกี่ยวกับกับการนำเข้าไม้ตัดดอกไม้ประดับของนิวซีแลนด์ จำนวน 3 เล่ม ดังนี้
1.มาตรฐานด้านสุขอนามัยในการนำเข้าไม้ตัดดอกและใบไม้ประดับ เรื่องพืช 152.02.04
2.การตรวจสอบไม้ตัดดอกและไม้ประดับ เรื่องพืช  152.09.05
3.มาตรฐานด้านสุขอนามัยในการนำเข้าจากทุกประเทศว่าด้วยไม้ตัดดอกและกิ่งไม้ประดับประเภท Cordyline&Dracaena

             ดังนั้น ผู้ประกอบการส่งออกไม้ตัดดอก ไม้ประดับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากประสงค์ของรับเอกสารเผยแพร่กรุณาติดต่อโทร.  025798636 Fax 025798628 (เอกสารดังกล่าวพิมพ์จำนวนจำกัด จึงขออภัยล่วงหน้าหากไม่ได้รับเอกสาร)

ที่มา  : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?