TH EN
A A A

สหภาพยุโรปกำหนดระเบียบใหม่ของอาหารสัตว์ผสมยา

11 กุมภาพันธ์ 2562    131 ครั้ง
                ในวันที่ 7 มกราคม 2562 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Regulation (EU) 2019/4 ใน Official Journal เรื่องการผลิต การวางจำหน่าย และการใช้อาหารสัตว์ผสมยา โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ
     1.ขอบเขตและคำนิยามของอาหารสัตว์ผสมยา และผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง (intermediated product) รวมทั้งการผลิต จัดเก็บ จำหน่ายและส่งออกอาหารสัตว์ผสมยา แต่ไม่รวมถึงยารักษาโรคสัตว์
     2.ข้อบังคับ ทั้งในด้านส่วนประกอบ ปริมาณที่ใช้ ลักษณะของอาหารสัตว์ และมาตรการเพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้าม โดยระเบียบนี้ไม่มีผลบังคับใช้ในเกษตรกรผู้ซื้อ จัดเก็บ หรือผสมยาที่ใช้ในฟาร์มของตน และรถผสมยาเคลื่อนที่
     3.ข้อบังคับของการใช้ฉลาก บรรจุภัณฑ์ และการโฆษณา โดยอาหารสัตว์ผสมยาที่จำหน่าย ต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ปิดผนึกที่เมื่อเปิดแล้ว จะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก รวมทั้งห้ามโฆษณาอาหารสัตว์ผสมยา ยกเว้นแต่กับการให้ข้อมูลต่อผู้ประกอบโรคศิลป์โดยเฉพาะ และห้ามแจกจ่ายเพื่อส่งเสริมการขายยกเว้นการใช้เป็นตัวอย่างสินค้า 
     4.การนำเข้า อนุญาต รับรอง และมาตรการปรับใช้ของอาหารสัตว์ผสมยา โดยระเบียบนี้ไม่รวมถึง ผู้ซื้อ-ขายที่ไม่มีอาหารสัตว์ผสมยา หรือผลิตภัณฑ์ขั้นกลางในสถานประกอบการของตน และผู้ขนส่งอาหารสัตว์ผสมยาที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิท
     5.การออกใบรับรอง ผู้ประกอบการต้องได้รับการตรวจสอบและอนุญาตจากสัตวแพทย์ในการดำเนินการและการผลิต 6.การใช้อาหารสัตว์ผสมยา จะต้องใช้กับสัตว์ตามใบสั่งยาที่ออกโดยสัตวแพทย์เท่านั้น และจะต้องเก็บข้อมูลไว้อย่างน้อย 5 ปีหลังการเริ่มใช้ นอกจากนี้ประเทศสมาชิกต้องมีระบบรวบรวมหรือทำลายอาหารสัตว์ผสมยาและผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง ที่หมดอายุหรือมีปริมาณเกินกว่าที่ระบุในใบสั่งยา
                โดยกฏระเบียบนี้ครอบคลุมถึงการนำเข้าอาหารสัตว์ผสมยา และผลิตภัณฑ์ขั้นกลางจากประเทศที่สาม ซึ่งต้องมีมาตรฐานเดียวกันกับสินค้าที่ผลิตในสหภาพยุโรป  ซึ่งระเบียบนี้มีผลตามกฎหมาย 20 วัน หลังจากประกาศใน EU Official Journal (ประกาศวันที่ 7 มกราคม 2562) และให้ปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 
                รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้จาก http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0004&from=EN
 
 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป สรุปโดย : มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?