TH EN
A A A

EU ประกาศปรับค่า MRL ของสาร iprodione ในสินค้าพืชและสัตว์

11 กุมภาพันธ์ 2562   
                เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation 2019/38 มีสาระสำคัญว่าด้วยการไม่ต่ออายุการอนุญาตใช้สาร iprodione เป็นสารออกฤทธิ์และผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ซึ่งจะมีผลให้สารดังกล่าวจะถูกปรับค่าปริมาณสารตกค้างมาอยู่ที่ระดับค่าปริยาย Default Limit (MRL) ที่ 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ppm) ซึ่งเป็นค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจพบได้ (Limit of Determination)
                ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากประกาศ (ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2562) สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของกฎระเบียบได้ที่เว็บไซต์ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/%20EN/TXT/?qid=1549860308163&uri=CELEX:32019R0038
 
 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?