TH EN
A A A

อินเดียหนุนส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตร เป้าคาดส่งออกเพิ่ม 2 เท่าภายใน 3 ปี

11 กุมภาพันธ์ 2562   
                เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 รัฐสภาประเทศอินเดียได้ประกาศนโยบายหนุนเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรในวันที่ โดยมีแนวทางที่ให้ความสำคัญ 5 ประเด็น ได้แก่
     1. การสร้าง Brand India เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่สินค้าท้องถิ่นที่โดดเด่นให้เป็นที่นิยมในตลาดโลก  
     2.การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและความปลอดภัยให้หมาะสมกับการแข่งขันในตลาดโลก 
     3.การส่งเสริมให้เอกชนมีบทบาทในการผลิต แปรรูป และพัฒนาระบบคลังสินค้า โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเน่าเสียง่ายเป็นอันดับแรก 
     4.การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในการกระจายสินค้า    
     5.การเพิ่มความหลากหลายของสินค้าเกษตรสำหรับส่งออกและทำให้เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลกให้เร็วที่สุด โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มรายได้จากการส่งออกสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น 2 เท่า หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.88 ล้านล้านบาท ในปี 2565 และพัฒนาไปถึงระดับประมาณ 3.1 ล้านล้านบาทในปี 2568
                จากการปรับบทบาทของอินเดียในครั้งนี้ อาจเป็นโอกาสแก่ธุรกิจการผลิต ขนส่ง และแปรรูปอาหารของไทย ที่สามารถเข้าไปลงทุนอยู่ในห่วงโซ่การผลิตที่เพิ่มขึ้นของอินเดียได้ โดยเฉพาะรัฐบาลอินเดียมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติในการส่งออกสินค้าเกษตร แต่ในระยะยาว อินเดียอาจกลายเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรขนาดใหญ่ในตลาดโลก ที่อาจเป็นคู่แข่งสำคัญของไทยได้ โดยในช่วงเวลานี้ ยังคงเป็นโอกาสในการเจาะตลาดอินเดียในเรื่องสินค้าเกษตรคุณภาพสูงซึ่งยังคงมีความต้องการเป็นอย่างมาก
 
 
ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สรุปโดย : มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?